Vet-Revisjon av landelister

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/675/EU av 12. oktober 2011 om endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at Latvia er offisielt fri for tuberkulose, og erklæring om at visse administrative regioner i Portugal er offisielt frie for enzootisk bovin leukose...

Commission Implementing Decision of 12 October 2011 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially tuberculosis-free Member State and the declaration of certain administrative regions in Portugal as officially enzootic-bovine-leukosis-free regions...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I og III til vedtak 2003/467/EF. Latvia tilføyes vedlegg I som listefører medlemsstater offisielt fri tuberkulose hos storfe. I tillegg tilføyes visse regioner i Portugal vedlegg III som listefører medlemsstater offisielt fri enzootisk leukose hos storfe. 

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/675/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0675

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2011
Frist returnering standardskjema: 02.12.2011
Dato returnert standardskjema: 14.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen