Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1112/2011 av 3. november 2011 om endring av vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 vedrørende Paraguay på listen over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, som er godkjent med hensyn til innførsel av ferskt kjøtt til Unionen...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1112/2011 of 3 November 2011 amending Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the entry for Paraguay in the list of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the Union of certain fresh meat...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.11.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 14. november 2011 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at det er behov for endringer i tredjelandslister til forordning (EU) nr. 206/2010, som blant annet listefører tredjeland/regioner som er godkjente for eksport av utbenet og mørnet kjøtt til EU. Dette etter at det er bekreftet munn- og klauvsjuke i et område i Paraguay.  Paraguay meldte den 19. september et utbrudd av munn- og klauvsyke til OIE, lokalisert til distriktet San Pedro. På grunn av manglende garantier for regionalisering, er hele Paraguay fjernet fra listen over godkjente tredjeland/regioner.  Forordning (EU) nr. 1112/2011 gjør endringer i tredjelandslisten slik at import av ferskt storfekjøtt ikke lenger er tillatt til EØS-området fra det alt vesentlige av Paraguay etter 18. september 2011.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1112/2011
Celexnr.: 32011R1112

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 14.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen