Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Videreføring av unntak for væske fra visse land

Kommisjonsforordning (EU) No 334/2011 av 7 april 2011 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet ...

Commission Regulation (EU) No 334/2011 of 7 April 2011 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtattt 7. april 2011.

Sammendrag av innhold 

I henhold til dagens regelverk kan transferpassasjerer som har kjøpt væske på flyplasser innenfor EØS-området, og har fått dette forseglet med mer, ta det med seg hvis de skal fly videre innenfor EØS-området. Videre er det slik at enkelte flyplasser i tredjeland er godkjent for å benytte tilsvarende ordning. Dette gjelder blant annet flyplassene i Kroatia, Singapore, USA og Canada. Disse flyplassene har vært kontrollert av EU og de oppfyller visse vilkår fastsatt av EU. I utgangspunktet skulle dette regelverket fases ut, da man tok sikte på at det skulle etableres en ordning som innebar at man kunne ta med seg væske fra trejdeland. Dette er imidlertid utsatt.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 334/2011 viderefører derfor unntaket for væske/tax-free varer som er kjøpt på flyplasser i enkelte tredjeland og som er pakket i STEB (Security Temper Evident Bag) med kvittering og som er kjøpt innenfor 36 timer. Landene som er omfattet av unntaket er USA, Canada, Kroatia og Singapore samt flyplassen i Kuala Lumpur. 

Merknader

Forordningen vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Den gjelder videreføring av et gjeldende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Høring må anses unødvendig da forordningen viderefører gjeldende regelverk. Forordningen er til fordel for passasjerene.

Vurdering

Forordningen viderefører et unntak for væske/tax-free varer som er kjøpt på flyplasser i visse tredjeland. Forordningens innhold er allerede gjennomført som norsk forskrift slik at unntaket skulle videreføres i norsk rett.

Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved forskrift om endring av forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. av 24. april 2012.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 334/2011
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32011R0334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2011
Frist returnering standardskjema: 20.05.2011
Dato returnert standardskjema: 11.11.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 026/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 24.04.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.05.2012

Lenker

Til toppen