Beslutning nr. S8

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. S8 av 15. juni 2011 om proteser, større hjelpemidler eller andre større naturalytelser i medhold av artikkel 33 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger...

DECISION No S8 of 15 June 2011 concerning the granting of prostheses, major appliances and other substantial benefits in kind provided for in Article 33 of Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.10.2011

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 93/2012 av 30. april 2012 om endring av vedlegg VI (Trygd) til EØS-avtalen. Denne fikk samme ikrafttredelsesdato som beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 (innlemmelse av ny hovedforordning 883/2004/EF), dvs. 1. juni 2012, jf. artikkel 3 i beslutning nr. 93/2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA. 

Sammendrag av innhold

Artikkel 33 i forordning (EF) nr. 883/2004 omhandler tilfeller der en person har fått rett til en protese, et større hjelpemiddel eller andre større naturalytelser av en medlemsstats institusjon etter lovgivningen den anvender. Før denne institusjonen har gitt vedkommende ytelsene, har ikke vedkommende lenger trygdedekning etter lovgivningen i denne medlemsstaten, men i en annen medlemsstat. Artikkel 1 i beslutning nr. S8 angir kriterier for når slike større naturalytelser likevel skal gis av institusjonen i førstnevnte medlemsstat. 

Vedlegget til beslutningen inneholder en ikke-uttømmende liste over naturalytelser som kommer inn under artikkel 33 dersom de nevnte kriterier er oppfylt.

Merknader

Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 15. juni 2011 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 (a) om tolkningsspørsmål. Den vil ikke kreve endringer i norsk rett. 

Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene.

Beslutning nr. 76/2011 om innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ble vedtatt av EØS-komitéen 1. juli 2011 og trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/XXX/EF
Basis rettsaktnr.: 0883/2004/EF
Celexnr.: 32011DXXXX

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2011
Frist returnering standardskjema: 21.10.2011
Dato returnert standardskjema: 24.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 093/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker