Endring av RSPG-beslutningen

Kommisjonsbeslutning 2009/978/EU av 16. desember 2009 om endring av beslutning 2002/622/EF som etablerte Radio Spectrum Policy Group...

Comission Decision of 16 December 2009 amending Decision 2002/622/EC establishing a Radio Spectrum Policy Group...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2011

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.11.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen er vedtatt i EU og trådte i kraft 7.1.2010.

Sammendrag av innhold

Beslutningen er en mindre endring av beslutningen 2002/622/EF som opprettet Radio Spectrum Policy Group (RSPG). Endringene er nødvendig fordi revisjonen av ekompakken i 2009 førte til nye oppgaver for RSPG. De nye oppgavene er i hovedsak at RSPG skal bistå Kommisjonen med utarbeidelsen av Radio Spectrum Policy Programmes (RSPP), og forslag til felles EU-standpunkt i andre internasjonale organisasjoner området for frekvensforvaltning. RSPG kan også få oppdrag fra Parlamentet og Rådet om utarbeidelse av rapporter eller "opinions". Endringene gjenspeiler at Rådet og spesielt Parlamentet har fått en mer sentral rolle i spektrumsforvaltningen i EU.

Vurdering

Beslutningen gjelder kun en mindre endring av RSPG-beslutningen, og er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst. Norge er for øvrig kun observatør i RSPG.

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/978/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009D0978

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.11.2010
Frist returnering standardskjema: 03.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.11.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 170/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker