Endring/nye kunngjøringsskjema

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 842/2011 av 19. august 2011 om standardskjemaene til bruk ved kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter og om oppheving av forordning (EF) nr. 1564/2005...

Commission implementing regulation (EU) No 842/2011 of 19 August 2011 establishing standard forms for the publication of notices in the field of public procurement and repealing Regulation (EC) No 1564/2005...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2011

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved at de nye kunngjøringsskjemaene er lagt inn i den norske offisielle databasen for kunngjøringen (Doffin) som forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) viser til. 

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsforordning (EU) Nr. 842/2011 inneholder 19 kunngjøringsskjema til bruk i forbindelse med offentlige anskaffelser. Forordningen sier at kunngjøringsskjemaene bygger på skjemaene som følger av forordning (EF) nr. 1564/2005. I den nye forordningen er det likevel noen nye skjemaer. Dette gjelder skjemaene for kunngjøring etter direktiv 2009/81/EF. Gjennomføringsforordningens øvrige skjemaer retter seg primært mot direktivene 2004/18/EF, 2004/17/EF, 89/665/EØF og 92/13/EØF. 

Det følger av den nye forordningen at det har vært behov for å supplere de tidligere kunngjøringsskjemaene. Sett hen til omfanget av endringene, har EU vurdert det som hensiktsmessig å oppheve forordning (EF) nr. 1564/2005 og erstatte den med den aktuelle.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 842/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0842

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2011
Frist returnering standardskjema: 12.10.2011
Dato returnert standardskjema: 23.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 226/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.12.2012

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker