EU Tømmerforordning gjennomføringsrettsakt

Gjennomføringsrettsakt (forordning (EU) nr. 607/2012) til EUs tømmerforordning (forordning (EU) nr. 995/2010) ...

Implementing regulation for the Timber regulation (EU) nr. 995/2010) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Gjennomføringsrettsakten ble vedtatt 6. juli 2012 og er hjemlet i forordning (EU) nr. 995/2010 (Tømmerforordningen), artikkel 6 og 8. Rettsakten gir regler for hvordan virksomheter skal utøve "tilbørlig aktsomhet" i sin vurdering av om tømmer og treprodukter stammer fra ulovlig avvirkning, jf. artikkel 6 i  EUs tømmerforordning (forordning (EU) nr. 995/2010). Tømmerforordningen, som er omtalt i et eget notat, er en del av EUs politikk mot ulovlig hogst og handel med tømmer og tømmerprodukter. Tømmerforordningen trådte i kraft i medlemslandene 3. mars 2013. Den innebærer krav om at virksomheter ved førstegangs omsetning av tømmer eller tømmerprodukter i EUs indre marked, forsikrer seg om at produktene stammer fra lovlig avvirkning. Forordningen gjelder både for produkter med opprinnelse innenfor og utenfor EUs grenser. Norge vurderer rettsakten som EØS- relevant og akseptabel, men forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen (se eget notat).

Merknader

Når det gjelder rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge knyttet til forordningen vises det til omtalen i notat om tømmerforordningen. 

Regelverk som utdyper bestemmelser i tømmerforordningen omtales som delegert regelverk (delegated acts) eller gjennomføringsrettsakter (implementing acts). Kommisjonen er gjennom artikkel 290 eller artikkel 291 i TEUF, gitt delegert myndighet til å fastsette slike detaljerte rettsakter gjennom en forenklet prosedyre eller gjennom såkalt komitologi. Utkast til forskrifter ble sendt på alminnelig høring 21.11.2012 med frist 16.01.2013. Det legges opp til at tømmerforordningen og tilhørende rettsakter gjennomføres i norsk rett gjennom egne forskrifter. Norge har deltatt  både i tømmerforordningens ekspertgruppe og deltar i EUs FLEGT- komité. Veiledningsdokumenter til tømmerforordningen er utarbeidet i EU.  Det har vært konstruktive møter i Brussel med fremdrift etter EUs plan for innføring. Norske næringsutøvere har deltatt i EUs konsultasjonsmøte i Brussel (mars 2011) og det har vært en god dialog mellom MD/LMD og norske skogbruksorganisasjoner og treforedlingsindustrien/Norsk Industri på dette området.  

Vurdering

I 2010 behandlet Stortingets næringskomité tømmerforordningen i henhold til sin forretningsorden paragraf 13.a. Det ble sendt innstilling til Miljø- og utviklingsministeren der komiteen legger vekt på at Norge skal følge opp artikkel 13 nr 1 spesielt. Denne artikkelen åpner for støtte og spesiell bistand til små og middels store operatører for å lette deres oppfølging av regelverket og de administrative konsekvenser det har for denne gruppen. Komiteen har også påpekt at regjeringen må sørge for å påvirke utformingen av retningslinjer som kommisjonen nå skal utarbeide for gjennomføring av regelverket, slik at det ikke legges unødvendige byrder på norsk skogbruk og at eksisterende ordninger kan nyttes i størst mulig grad.

Andre opplysninger

Aktsomhetskrav (Due Diligence art. 6)

Operatører, dvs den som omsetter produktet, skal følge et due diligence system som beskrevet i tømmerforordningens artikkel 6 for å sikre lovligheten av tømmeret. Dersom man anser at det er en viss risiko for at tømmeret er ulovlig hogd må man iverksette vurderinger og tiltak for å minimere risikoen. Man kan tenke seg ulike løsninger for gjennomføring i Norge.  Sertifisering kan brukes som et element i risikovurderinger, eller man kan tenke seg at informasjon hentes fra databaser hvor alt tømmer skal være registrert (virkesmålingen), Disse kravene vil trolig ikke være problematiske for norske produsenter å oppfylle. Overvåkningsorganer (Monitoring Organisations Art. 8)

Tømmerforordningens artikkel 8 tredje ledd bestemmer at Europakommisjonen skal anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å opptre som oppfølgingsorganisasjoner. Slike organisasjoner vil få rett til å tilby operatører "Due diligence"- systemer som fritar dem fra å ha/lage egne systemer for å oppfylle aktsomhetskravene. Det legges til grunn at også organisasjoner etablert i Norge vil kunne søke om godkjenning som følge av EØS-avtalen Protokoll 1 nr. 8 om at henvisninger til "Fellesskapet" territorium skal leses som henvisninger til avtalepartenes territorium. Det må imidlertid vurderes hvordan denne godkjenningsfunksjonen kan tilpasses EØS-avtalens og Grunnlovens rammer. Prosedyrene for godkjenning av monitoring organizations er nedfelt i delegert rettsakt 2012/363/EU (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:EN:NOT), jf EØS-notat.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0607/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0607

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.07.2012
Frist returnering standardskjema: 20.08.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.11.2012
Høringsfrist: 16.01.2013
Frist for gjennomføring:
Til toppen