Komm.beslutn. karbonlager

Kommisjonsbeslutning om retningslinjer for beregning av karbonlager på land...

COMMISSION DECISION of 10 June 2010 on guidelines for the calculation of land carbon stocks for the purpose of Annex V to Directive 2009/28/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Bestemmelsene er tatt inn i EØS-avtalen 7/12/2012, med ikrafttreden for Norge 8/12/2012.

Gjennomføring av bestemmelsene i norsk regelverk i Produktforskriften sammen med bærekraftskriterier for biodrivstoff, fastsatt 11. september 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2010/335/EF er en retningslinje for hvordan karbonlager på land (i jord og på arealer) skal beregnes i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF - fornybardirektivet og revidert drivstoffkvalitetsdirektiv (98/70/EF som revidert ved 2009/30/EF. Vedlegget gjelder beregning av klimagassbesparelse for biodrivstoff (og andre flytende biobrensler). Retningslinjen omfatter beregningsmetode for både referansetilstanden og når det gjelder den faktiske arealbruken.

Merknader Bestemmelsene gjelder beregninger vedrørende biodrivstoff (og for fornybardirektivet også for flytende biobrensler) likelydende under fornybardirektivet (2009/28/EF) og det reviderte drivstoffkvalitetsdirektivet (98/70/EF, som revidert ved 2009/30/EF).   Per 26. mars 2014 er det reviderte drivstoffkvalitetsdirektivet ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, mens fornybardirektivet er det, og dermed er gjort gjeldende for Norge. Dette ble ferdig gjennomført i Norge 13. september 2013, inkludert bestemmelsene i Kommisjonsbeslutning 2010/335/EF.

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området Bestemmelsene berører beregning av klimagassbesparelser sammenlignet med fossile referanseverdier for biodrivstoff- og etter fornybardirektivet også for flytende biobrensler. Bestemmelsene i Kommisjonsbelsutningen vil innebære behov for endring (innlemmelse) i produktforskriften (forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (2004-06-01) ), som vil omfatte alle relevante bestemmelser om beregninger for biodrivstoff. Foreløpig vurdering er at det ikke vil være behov for en egen forskriftsfastsettelse vedrørende flytende biobrensler for øvrig, men dette vil bli ytterligere klargjort gjennom den kommende høringsprosessen.

Økonomiske og administrative konsekvenser Kommisjonsbeslutningen i seg selv forventes ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser av betydning. De generelle rapporteringskravene i direktiv 2009/28/EF (og 2009/30/EF) knyttet til biodrivstoff/flytende biobrensler vil medføre noe økte kostnader hos oljeselskapene/drivstoffbransjen.

Sakkyndige instansers merknader Kommisjonsbeslutningen har vært på høring og ble gjennomført i norsk rett i september 2013. Rettsakten ble vurdert av Spesialutvalget for miljø, 13.10.2011, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget vurderte rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.   

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/335/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/28/EF
Celexnr.: 32010D0335

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2010
Frist returnering standardskjema: 29.07.2010
Dato returnert standardskjema: 13.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 221/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 13.09.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker