Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kontrollforordningen - referanselaboratorier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 880/2011 av 2. september 2011 om rettelse av forordning (EU) nr. 208/2011 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 og kommisjonsforordningene (EF) nr. 180/2008 og (EF) nr. 737/2008 når det gjelder lister over og navn på EU-r...

Commission Regulation (EU) No 880/2011 of 2. September 2011 correcting Regulation (EU) No 208/2011 amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 180/2008 and (EC) No 737/2008 as regards lists and names of EU refe...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innebærer en tilføyelse av pkt. 18 i vedlegget til forordning (EU) nr. 208/2011, jf. vedlegg VII del II til forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). I pkt. 18 fremkommer navnet på EU-referanselaboratoriet for biehelse.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk for fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Rettsaken innebærer ingen endrede rettigheter eller plikter for private parter.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten innebærer en tilføyelse i listen over EU-referanselaboratorier og har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri - og kystdepartementet, Helse - og omsorgsdepartementet, Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet har ikke forelagt rettsakten for noen private aktører for tidlig høring.

Mattilsynet foreslår at endringsforskriften ikke sendes til høring fordi dette må anses å være åpenbart unødvendig. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 880/2011
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32011R0880

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.09.2011
Frist returnering standardskjema: 28.10.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 055/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen