Ny TSI OPE CR

Kommisjonsvedtak 2011/314/EU av 12. mai 2011 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne vedrørende delsystemet "drift og trafikkstyring" i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet...

Commission Decision 2011/314/EU of 12 May 2011 concerning the technical specification for interoperability relating to the "operation and traffic management" subsystem of the trans-European conventional rail system (2011/314/EU)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.10.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Vedtaket ble fattet av Kommisjonen 12. mai 2011 og publisert i EU-tidende 31. mai 2011. Det trer i kraft 1. januar 2012, slik at vedtak 2006/920/EF oppheves.                                           

Vedlegg P skal gjelde i perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2013, mens vedlegg Pa skal gjelde fra 1. januar 2014.

Vedtaket ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 111/2012 den 15. juni 2012. 

Det er gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn 19. juni 2012. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2011/314/EU av 12. mai 2011 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (TSI) for delsystemet «drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet (heretter bare vedtaket, eller TSIen for vedlegget), ble publisert i EU-tidende 31. mai 2011, og omfatter visse endringer i tidligere kommisjonsvedtak om det samme. Vedtaket omfatter en fullstendig konsolidert TSI, for å samle alle delendringer i TSIen etter at den ble publisert for første gang. Vedtaket omfatter en fortale, åtte artikler og et vedlegg (selve TSIen). TSIen inneholder også en rekke vedlegg.

Endringene omfatter i hovedsak vedlegg P og Pa som gjelder identifisering/merking av kjøretøy/rullende materiell. 

Artikkel 1 slår fast at vedlegget til vedtaket utgjør TSIen for det funksjonelle delsystemet drift og trafikkstyring som angitt i direktiv 2008/57/EF (samtrafikkdirektivet) vedlegg II punkt 2.4. Det følger av artikkel 6 at det tidligere publiserte vedtaket 2006/920/EF oppheves fra 1. januar 2012. Artikkel 2 og 3 omhandler merking av kjøretøy. Vedlegg P til TSI OPE CR regulerer merking av kjøretøy, og angir en rekke koder og nærmere krav til hvordan kjøretøy skal merkes.   Artikkel 4 krever at en del typer mellomstatlige avtaler om samtrafikk skal notifiseres til Kommisjonen. Artikkel 5 krever at den implementeringsplanen for gjennomføring av TSIens ulike krav som ble utarbeidet etter vedtak 2006/920/EF skal oppdateres i henhold til TSIens kapittel 7 innen 31. desember 2012. Denne skal sendes til de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen. 

Artikkel 7 gjelder ikrafttredelse. TSIen gjelder fra 1. januar 2012, slik at vedlegg P skal gjelde fra 1. januar 2012 til 31. desember 2013, mens vedlegg Pa skal gjelder fra 1. januar 2014.  Artikkel 8 adresserer vedtaket til medlemsstatene. 

Merknader

Selv om vedtaket medfører at TSIen nå publiseres i ny versjon, er det i dette vedtaket ikke større endringer utover det som gjelder krav om merking av kjøretøy i vedlegg P og Pa. Norge har ikke inngått avtaler som nevnt i vedtakets artikkel 4. Det vil være nødvendig å oppdatere den norske gjennomføringsplanen som ble utarbeidet i henhold til vedtak 2006/920/EF. 

Sakkyndige instansers merknader

Statens jernbanetilsyn (SJT) har sendt vedtaket på høring til berørte instanser. Av de høringsinstansene som gav tilbakemelding var det bare CargoNet AS som hadde merknader til TSIen. Flere av disse merknadene er relatert til punkter i TSIen som er videreført fra vedtak 2006/920/EF, og er som sådan ikke merknader til endringene i den nye TSIen. CargoNet AS mener det er viktig at implementeringen av vedtaket etter kapittel 7 gjøres i en slik takt at det blir praktisk mulig for jernbaneforetakene å gjennomføre de endringene som kreves. 

Vedtaket er en marginal oppdatering av tidligere TSI for drift og trafikkstyring, og det vil ha begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for både private og offentlige aktører. Overgangsperioden for bruk av vedlegg P vil gjøre det mulig å endre tidligere feilregistreringer. 

Vurdering

Det er ikke vedtatt noen tilpasning for Norge etter vedtak 2006/920/EF, og det er heller ikke behov for det for dette vedtaket ved gjennomføring i EØS-avtalen. Det antas å være en fordel at vedtaket publiseres i en konsolidert versjon, slik at hele TSIen framstår mer enhetlig. Overgangsordningene som det legges opp til for innføring av de nye kravene i vedlegg P/Pa vil begrense byrden som legges på de berørte aktørene. Reglene i det nye vedlegg P/Pa er også utarbeidet med tanke på å være smidigere og mer effektive å anvende enn det som følger av vedtak 2006/920/EF. For det offentlige vil det medføre visse administrative byrder å oppdatere gjennomføringsplanen som er nevnt i artikkel 5. SJT antar at dette ikke vil utgjøre noen større jobb, men at det vil være nødvendig å involvere aktørene for å ivareta behovet for en realistisk og effektiv gjennomføring i tråd med innspillet fra CargoNet AS. SJT vil oversende utkast til en oppdatert gjennomføringsplan til departementet i god tid før fristen 1. januar 2013. 

Samlet sett mener SJT vedtaket har marginale økonomiske og administrative konsekvenser, og at de positive effektene av vedtaket er større enn de ulempene det medfører.  

Konklusjon

Vedtaket er tidligere ansett EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er nå tatt inn i EØS-avtalen 15. juni 2012, og gjennomført i norsk rett ved forskrift fastatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i jernbaneloven og samtrafikkforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/314/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0314

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2011
Frist returnering standardskjema: 12.07.2011
Dato returnert standardskjema: 05.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 111/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 19.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.06.2012

Lenker