Rapportering på biodrivstoff: forringet mark mv.

Kommisjonsbeslutning av 12. januar 2011 om rapportering av visse typer informasjon om biodrivstoff og flytende biobrenseler fra økonomiske aktører til medlemslandene

Commission Decision of 12 January 2011 on certain types of information about biofuels and bioliquids to be submitted by economic operators to Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Kommisjonsbeslutning 2011/13/EU ble fastsatt 12. januar 2011 og publisert i Official journal dagen etter. Gjennomføringsfristen i EU-landene var 1. februar 2011.

Rettsakten ble 14. juni 2013 besluttet innlemmet i EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 6c og vedlegg IV nr. 45 ved EØS-komitebeslutning nr. 116/2013. Ikrafttredelse for beslutningen ble imidlertid satt til samme dag som framtidig ikrafttredelse for beslutning om innlemmelse av 2009/30/EF. Den beslutningen trådte i kraft 1. november 2015.

Rettsakten ble formelt gjennomført i norsk rett ved forskrift 2. november 2015 nr. 1261 om endring i produktforskriften (gjennomføring av endringer i drivstoffkvalitetsdirektivet), i kraft samme dag. Reelt sett var rettsakten da allerede gjennomført i produktforskriften § 3-10 ved forskrift 11. september 2013 nr. 1122, som gjennomførte bærekraftskriteriene fra fornybardirektivet (2009/28/EF) og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringen 2. november 2015 begrenset seg dermed til tilføyelse av EØS-henvisning i produktforskriften. Gjennomføring ble notifisert til ESA i brev 8. desember 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2011/13/EF er knyttet til bærekraftskriteriene for biodrivstoff og flytende biobrensler i drivstoffkvalitetsdirektivet (98/70/EF som endret bl.a. ved 2009/30/EF) og fornybardirektivet (2009/28/EF). Disse direktivene er innlemmet i EØS-avtalen henholdsvis i vedlegg II kap. XVII nr. 6a og vedlegg IV nr. 43.

Beslutningen spesifiserer hvordan omsettere av biodrivstoff og flytende biobrensler skal rapportere til medlemslandene mulig tilleggsinformasjon om miljø og samfunn ut over de påkrevde bærekraftskriteriene. Dette er informasjon om tiltak for å:
- beskytte jord, vann og luft,
- utbedre forringet mark, 
- unngå overforbruk av vann der vann er en mangelvare
- overholdelse av ulike internasjonale konvensjoner knyttet til arbeidstakerrettigheter o.l.
For hver forsendelse av biodrivstoff/flytende biobrensler en omsetter mottar, skal det indikeres hvorvidt denne har blitt sertifisert eller på annet vis akseptert som å oppfylle kravene i en av de frivillige ordningene godkjent av Kommisjonen der punktene ovenfor inngår, og i så fall navnet på sertifiseringsordningen.

I tillegg skal det indikeres hvorvidt 1) bonus knyttet til utbedring av forringet mark, og 2) utslippsreduksjon fra akkumulert karbon ved hjelp av forbedrede landbruksmetoder er tatt med i beregningene.

Merknader

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området

Følgende lovverk regulerer biodrivstoff og rene brensler som omfatter flytende biobrensler:

- Forurensningsloven med tilhørende forskrifter (forurensingsforskriften)

- Produktforskriften

Fra 1. januar 2014 er bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensler fastsatt i produktforskriften kapittel 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen i seg selv forventes ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser av betydning. De generelle rapporteringskravene i drivstoffkvalitetsdirektivet og fornybardirektivet for biodrivstoff og flytende biobrensler vil medføre økte kostnader hos drivstoffbransjen, men det er usikkert hvor store disse kostnadene vil bli. At det innføres samme rapporteringsplikt i Norge som i EU bidrar til å gjøre kostnadene knyttet til dette så små som mulig. Norske produsenter som selger produkter inn på EU-markedet vil uansett måtte tilpasse seg vilkårene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, 13.10.2011, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Kommisjonsbeslutningen har ikke vært på egen høring.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/13/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/28/EF, 98/70/EF
Celexnr.: 32011D0013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2011
Frist returnering standardskjema: 18.03.2011
Dato returnert standardskjema: 18.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.11.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.12.2015

Lenker