Revidert testmetode for våtgrep til personbildekk

Kommisjonsforordning (EU) nr. 228/2011 av 7. mars 2011 endrer Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 angående testmetode for våtgrep til C1-dekk...

COMMISSION REGULATION (EU) No 228/2011 of 7 March 2011 amending Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to the wet grip testing method for C1 tyres...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2011

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt 7. mars 2011 og trådte i kraft i EU 29. mars 2011. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 7. desember 2012, beslutning nr. 221/2012. Forordningen ble implementert i forskrift 17. desember 2012 nr. 1325 om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m., med ikrafttredelse 8. juli 2013.  

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsorordning (EF) nr. 1222/2009 innfører en merkeordning for bildekk, blant annet i tilknytning til energieffektivitet. Merkeordningen trer i kraft 1. november 2012. Merkingen inneholder opplysninger om rullemotstand, våtgrep og støy. Hensikten med forordningen og merkeordningen er å gjøre veitransporten sikrere og øke dens økonomiske og miljømessige effektivitet ved å fremme energieffektive og sikre bildekk med lavere støynivå.

Målemetoden for å teste våtgrepet til C1-dekk (personbildekk) har nå blitt revidert. Den reviderte målemetoden bedrer testresultatenes nøyaktighet. I merkeordningen blir et bildekk klassifisert på en skala fra A-G på grunnlag av en våtgrepsindeks. Nøyaktighet er avgjørende for hvilken våtgrepsklasse et bildekk blir klassifisert i. Høy grad av nøyaktighet muliggjør pålitelig sammenligning av dekk fra ulike produsenter. Dessuten unngår man at et dekk kan bli klassifisert i mer enn én våtgrepsklasse. Dette er også en fordel for myndighetene som får ansvar med å føre tilsyn med merkeordningen.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 228/2011 endrer dermed testmetoden for våtgrep i forordning (EF) nr. 1222/2009.

Merknader

Forordningen vil ikke ha økonomiske konsekvenser for Norge fordi vi ikke har dekkprodusenter som vil bli berørt. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det lovtekniske arbeidet med innføring av forordningen i norsk rett.

Gjennomføringen vil antagelig kunne skje med hjemmel i merkeloven. Dette må avklares med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Merkeloven gir blant annet forskriftshjemmel for myndighetene til å kreve at varer merkes med opplysninger om energi- og ressursbruk, slik at forholdene best mulig legges til rette for forbrukernes bedømmelse og valg av varer. Loven inneholder tilsynsbestemmelser, og Statens Vegvesen gis også rett til å påby retting og å ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Vurdering

Merkeordningen omfatter både dekk til nye biler og dekk solgt på ettermarkedet. Regummierte dekk og piggdekk er ikke inkludert i ordningen. Forordningen ansees i tråd med Norges interesser fordi endringen i forhold til forordning 1222/2009 medfører at våtgrepstesten for personbildekk blir mer nøyaktig.

Konklusjon

Rettsakten anses som relevant og akseptabel etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av rettsakten.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 228/2011
Basis rettsaktnr.: 1222/2009
Celexnr.: 32011R0228

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2011
Frist returnering standardskjema: 27.04.2011
Dato returnert standardskjema: 15.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 221/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.09.2012
Høringsfrist: 26.10.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 08.07.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.07.2013

Lenker