Utkast til ny førerkortmodell

Kommisjonsdirektiv 2011/94/EU om endring av direktiv 2006/126/EF om førerkort...

Commission Directive 2011/94/EU amending Directiv 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2011

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Endringsdirektivet ble vedtatt av kommisjonen 28. november 2011. Det er publisert i Official Journal 29. november 2011. Endringsdirektivet skal være implementert i regelverket innen 30. juni 2012 og trer i kraft når tredje førerkortdirektiv trer i kraft 19. januar 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 28. november 2011 direktiv 2011/94/EU endringsdirektiv til direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv). 

Artikkel 1 nr. 1 i tredje førerkortdirektiv fastsetter at alle medlemsstatene skal utarbeide en nasjonal førerkortmodel med basis i modellen i vedlegg 1 til direktivet. Tredje førerkortdirektiv trer i kraft 19. januar 2013, og den nye modellen skal benyttes fra samme dato.

Endringer:

På grunn av ikrafttredelsen av Lisboatraktaten endres alle referanser til "Community" på førerkortmodellen til "European Union".

Bulgaria og Romania tas inn i listen over land i punkt (3) punkt (c), og på baksiden av førerkortmodellen tas også ordet "førerkort" på bulgarsk og rumensk med.

Tredje førerkortdirektiv innfører nye førerkortklasser, og en oppdatering av førerkortmodellen er nødvendig av den grunn. Dette gjelder de nye førerkortklassene AM (moped) og A2 (mellomtung motorsykkel).

I punkt (3), som gjelder baksiden av førerkortet, er datoformatet i punkt 10 og 11 på førerkortets bakside endret til dato.måned.år (DD.MM.YY).

Endringsdirektiv inneholder også en tegning av den nye førerkortmodellen. 

Endringsdirektivet skal være implementert i regelverket innen 30. juni 2012.

Merknader

Rettsakten er EØS-relevant og må implementeres i norsk regelverk. Implementering må skje ved endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort vedlegg 3. 

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Den norske førerkortmodellen må endres. Det må utarbeides en ny layout for førerkortene, og nye råkort må produseres. Opplag av gamle råkort må destrueres når den nye modellen innføres. Dette kan gjennomføres innenfor Statens vegvesens tildelte ressurser.

Gebyret for førerkortet er beregnet ut fra prinsippet om kostnadsriktighet. Den nye modellen vil  ikke medføre stor økning i utgifter for den enkelte førerkortinnehaver. En ny avtale med førerkortprodusent vil likevel kunne medføre at den generelle prisstigningen i samfunnet vil påvirke kostnadene til en viss grad. Valg av layout og sikkerhetselementer vil også påvirke prisen. På bakgrunn av at tunge førerkortklasser må fornyes hvert femte år, vil antakelig volumet på førerkortproduksjonen gå opp, noe som igjen kan gjøre prisen for det enkelte førerkort lavere.

Statens vegvesens førerkortproduksjon skal ut på nytt anbud 1. januar 2013 og det er derfor usikkerhet knyttet til prisene som vil bli oppnådd gjennom anbudet. Volumet vil gå opp, da førerkort, DIFAS-kort og yrkessjåførbevisene samles i samme anbud. Både produksjonsprisen og porto vil ha innvirkning på kostnadene. Norge vurderer ikke innføring av microchip i denne omgang, og dette vil holde prisene på førerkortene nede.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant. Endringene anses hensiktsmessige og må implementeres i norsk rett ved endring av forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort vedlegg 3.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet tilskrev Kommisjonen med merknader til datoformatet for utstedelsesdato og utløpsdato på baksiden av førerkortet. Brevet ga uttrykk for at det var ønskelig med et datoformat hvor årstallet hadde fire siffer i stedet for to, slik at det ikke ville oppstå misforståelser om hvilket tall som var dagen og hvilket tall som var årstallet. Dette ble ikke tatt hensyn til. Kommisjonen påpeker at framsiden av førerkortet viser datoen med fire siffer i årstallet, og at førerkortinnehaveren derfor kan kontrollere årstallet ved å se på framsiden av førerkortet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/94/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0094

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2011
Frist returnering standardskjema: 10.01.2012
Dato returnert standardskjema: 06.02.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.06.2012