Batterier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1103/2010 av 29. november 2010 om regler for merking av kapasiteten av bærbare gjenoppladbare batterier og bilbatterier og -akkumulatorer i henhold til Europaparlaments og rådsdirektiv 2006/66/EF...

Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, rules as regards capacity labelling of portable secondary (rechargeable) and automotive batteries and akkumulators...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 1103/2010 ble vedtatt 29. november 2010. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 88/2012.
Norske myndigheter deltar aktivt i EUs ekspertarbeid på området er ellers i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innhold

Bakgrunnen for hoveddirektivet på batteriområdet - direktiv 2006/66/EF - var å minimalisere både nye og brukte batteriers og akkumulatorers negative påvirkning på miljøet gjennom hele livssyklusen og derved medvirke til å beskytte, bevare og forbedre miljøet. Det var også viktig å fremme løsninger som bedre ivaretar råstoffer som finnes i brukte batterier.
Ved forordning (EU) nr. 1103/2010 innføres nærmere regler for merking av kapasiteten av bærbare gjenoppladbare batterier og bilbatterier og -akkumulatorer. Ved å øke den gjennomsnittelige levetiden til gjenoppladbare batterier vil avfallsmengdene kunne reduseres. Dersom riktig batteri velges til et apparat vil dette også bidra til å redusere mengden kasserte batterier og akkumulatorer.
Rettsakten inneholder detaljerte/spesifikke bestemmelser om følgende:
• Kapasitetsmåling vedrørende bærbare gjenoppladbare batterier og bilbatterier og -akkumultatorer (vedlegg II)
• Opplysninger på kapasitetsmerket(vedlegg III)
• Merkets minimumsstørrelse og plassering (vedlegg IV)
• I vedlegg I fremgår hva som unntas fra krav om kapasitetsmerking.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten direktiv 2006/66/EF er hjemlet i traktatens art. 175(1) og art. 95(1).

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2006/66/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007. Batterier reguleres i følgende forskrifter:
• Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallforskriften).

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1103/2010 vil skje ved forskriftsendring. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer for batterier legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no
Klima- og forurensningsdirektoratet har gjennomført høring (høringsfrist var medio februar 2012) av forskriftsendringer som vil gjennomføre flere EØS-rettsakter vedrørende batterier.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Rettsakten anses ikke å ha særskilte økonomiske/administrative konsekvenser utover arbeidet med forskriftsendring og konsekvenser omtalt i konsekvensutredningen for hoveddirektivet 2006/66/EF samt direktiv 2008/103/EF og beslutningene 2008/763/EF og 2009/603/EF. http://www.klif.no/nyheter/dokumenter/horing2006-1214_konsekvenser.pdf

Gruppe 2; Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader.

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1103/2010/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/0066/EF
Celexnr.: 32010R1103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.06.2011
Frist returnering standardskjema: 05.08.2011
Dato returnert standardskjema: 01.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 088/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker