Biocider - ikke-inkludering

Kommisjonsbeslutning 2011/391/EU av 1. juli 2011 om at visse stoffer ikke inkluderes i vedleggene I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

Commission Decision 2011/391/EU of 1 July 2011 concerning the non-inclusion of certain substances in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2011/391/EU ble vedtatt 1. juli 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 14/2012 av 10. februar 2012.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte bestemmelser om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 etableres det en liste over stoffer som skal vurderes i forhold til oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

For et antall av stoffer/produkttyper som inngår i denne listen over aktive stoffer har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen gitt tidsfrist. Kommisjonen informerer medlemsstatene om dette, denne informasjonen offentliggjøres også elektronisk.

Noen virksomheter tilkjennega interesse innen tidsfristen på tre måneder for å overta oppgavene som ansvarlig søker for de angjeldende stoffer/produkttyper. Imidlertid har ingen av disse virksomhetene i ettertid sendt inn fullstendig dokumentasjon. Disse stoffene/produkttypene trekkes derfor fra vurderingsprogrammet, og inkluderes ikke inkluderes på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. De aktuelle stoffene/produkttypene som er oppført på listen til Kommisjonsbeslutning 2011/391/EU er dermed forbudt å bruke i biocidprodukter. Beslutningen trer i kraft 1. juli 2012.

Merknader

Direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Direktiv 98/8/EF er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a. Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2011/392/EU i norsk rett vil skje ved endring i biocidforskriften. 

Det er en grundig prosess i forkant av en slik beslutning hvor berørt industri i flere runder gis anledning til å levere søknader før Kommisjonen fatter en endelig beslutning om ikke-inkludering av visse stoffer/produkttyper. Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2011/391/EU innebærer forbud mot visse stoffer/produkttyper i biocidprodukter. Det blir samtidig et harmonisert regelverk for tilsvarende stoffer/produkttyper i biocidprodukter, noe som også gir like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri. Det blir således ikke konkurransevridende for norske firmaer. Produkter som eventuelt eksporteres til europeiske land fra Norge med de aktuell stoffene vil uansett møte de samme krav om utfasing eller bytte av aktivt stoff. Det er dessuten en forbedring av regelverket i forhold til effekter på miljø og helse. Dokumenter om nye/kommende endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no.

Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative betydninger utover gjennomføring av endringen i det eksisterende regelverket.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biociddirektivet gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter i både Competent Authority og Standing Committee), gir faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2011/391/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0391/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32011D0391

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.07.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 23.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 014/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen