Biocider-imidacloprid/18

Kommisjonsdirektiv 2011/69/EU av 1. juli 2011 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av det aktive stoffet imidacloprid i vedlegg I...

Commission Directive 2011/69/EU of 1 July 2011 amending Directive 98/8/EC to include imidacloprid as an active substance in Annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjosndirektiv 2011/69/EU ble vedtatt 1. juli 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutningen nr. 48/2012 av 30. mars 2012.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - inneholder bestemmelser om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2011/69/EU godkjennes imidacloprid som et aktivt stoff i produktgruppe 18 (insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr) og inkluderes i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Det er imidlertid knyttet strenge betingelser til godkjenning:

Produkter skal ikke godkjennes til bruk i stall/fjøs dersom utslipp til renseanlegg eller direkte utslipp til overflatevann ikke kan unngås, med mindre produktet oppfyller kravene i artikkel 5 og vedlegg VI om bruk av hensiktsmessige risikobegrensende tiltak. Godkjennelser gis under forutsetning av at det tas hensiktsmessige risikobegrensende tiltak. Det skal spesielt treffes risikobegrensende tiltak som minimerer potensiell eksponering av barn.

For produkter som inneholder imidacloprid, som kan føre til restkonsentrasjoner i fôr og næringsmidler, skal medlemsstatene undersøke om det er behov for å fastsette nye eller andre grenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, og iverksette alle hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å sikre at gjeldene grenseverdi ikke overskrides.

Merknader

Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biociddirektivet er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.

Gjennom bestemmelser i direktiv 2011/69/EU inkluderes stoffet imidacloprid i vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produktgruppen insektmidler. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet. Bruk er vurdert i forhold risiko for helse og miljø. Dette betyr kontrollert bruk av det aktuelle stoffet, noe som er positivt i forhold til menneskers helse og beskyttelse av miljøet.

Økonomiske/administrative konsekvenser; Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiv vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning, kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i henhold til artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF) om at kostnader forbundet med forvaltning av biociddirektivet skal dekkes gjennom gebyrer. Kostnader for aktører er knyttet til betaling av gebyrer for produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiv gir et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i insektmidler.

Rettslige konsekvenser; Gjennomføring av direktiv 2011/69/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften. Høringsdokumentene om kommende/nye endringer i regelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsdirektiv 2011/69/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0069/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32011L0069

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.07.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 19.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 048/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen