Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fôrtilsetningsstoff til livkylling, slakteender, vaktler, fasaner, åkerhøner, perlehøner, duer, slaktegjess og struts (innehaver av godkjenningen Kemin Europa N.V.)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 885/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) as a feed additive for chickens reared for laying, ducks for fattening, quails, pheasants, partridges, guinea fowl, pigeons, geese for fattening and ostriches ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorgansimepreparat som fôrtilsetningsstroff til livkylling, slakteender, vaktler, fasaner, åkerhøner, perlehøner, duer, slaktegjess og struts. Preparatet er tidligere godkjent i 10 år som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling ved forordning (EU) nr. 107/2010. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1823. Det ble nå søkt om utvidet bruksområde for Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), til bruk i fôr til flere fjørfearter, og av dem har de fleste mindre økonomisk betydning.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet, likeså at det har potensial til å forbedre produksjonen hos de gjeldende fjørfeartene. Det er angitt analysemetode for preparatet. Minste tillatte innhold av preparatet i fôrblandinger er satt til 1x107 KDE/kg fôr (KDE=kolonidannende enheter). Preparatet kan tilsettes fôrblandinger som inneholder et av de godkjente koksidiostatika. Ikke alle koksidiostatika er godkjent fôrtilsetningsstoff til de fjørfeartene mikroorganismen er godkjent for.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 26. september 2021.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk til andre fjørfearter. At bruksområdet for preparatet utvides betydelig, gjør det mulig å tilsette et mikrorganismepreparat også i fôr til fjørfe av mindre økonomisk betydning. Det produseres imidlertid ikke eget fôr til disse artene i Norge, bare til livkylling. Annet fjørfefôr som inneholder dette preparatet og andre fôrtilsetningsstoffer som er godkjent til de fjøfeartene denne rettsakten omfatter, kan imidlertid brukes til de nevnte artene. Fôr fôrindustrien kan bruk av preparatet i fôr til livkylling være aktuelt, men det vil avhenge av forhold ved den enkelte virksomheten. Spesialfôr til fjørfearter av mindre økonomisk betydning, som er tilsatt denne mikroorganismen, kan importeres, om fjørfeholderne finner det ønskelig. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 885/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0885

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.09.2011
Frist returnering standardskjema: 01.10.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2011
Høringsfrist: 19.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen