Godkjente virksomme stoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) Nr. 540/2011 av 25. mai 2011om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om listen over godkjente virksomme stoffer...

Commission implementing regulation (EU) No 540/2011of 25 May 2011implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 25.05.2011. Forslag til ny forskrift, som innebærer implementering av denne forordningen, direktiv om bærekraftig bruk av plantevernmidler, en forordning om markedsføring av plantevernmiddel og fem andre forordninger knyttet til godkjente virksomme stoffer, datakrav og merking har vært på høring.

Mattilsynet har sendt høringssammenstilling og et noe revidert forskriftsutkast over til Landbruks- og matdepartementet.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder listen over godkjente virksomme stoffer til bruk i plantevernmiddel. Listen er gitt som en egen forordning, men de virksomme stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler.


Saksbehandling for virksomme stoffer er beskrevet i forordning 1107/2009. I forbindelse med at medlemslandene hadde frist til 14. juni 2011 med å innføre den nye godkjenningsordningen kom denne forordningen (540/2011) samt fem andre forordninger fra EU.   Listen over virksomme stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte virksomme stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene. Forordning 541/2011 endrer listen over virksomme stoffer til en A og en B liste slik at det blir synliggjort hvilke stoffer som er vurdert etter det nye regelverket.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Det vil være behov for endring av norsk regelverk.  

Administrative og økonomiske konsekvenser

Implementering av forordning 540/2011 vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser utover det som er beskrevet for forordning 1107/2009.  Se EØS-notat til 1107/2009.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel

Høringsuttalelser: 
Ny forskrift om plantevernmiddel, som implementerer forordning om markedsføring av plantevernmidler (1107/2009, denne forordningen, direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmiddel, og fem andre forordninger knyttet til godkjente virksomme stoffer, datakrav og merking, har vært på høring. Tilbakemeldingene var i all hovedsak positive. Det var ikke tilbakemeldinger knyttet særskilt til denne forordningen, men det var høringsinnspill som støttet en tilpasning til eldre stoffer på listen, som ikke er vurdert etter de nye strengere reglene for miljø og helse.

Vurdering

Vurdering av rettsakten må sees i sammenheng med hovedforordning 1107/2009. Under forutsetning av at tilpasningstekstene til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.   Mattilsynet har i konsekvensanalysen av forordning 1107/2009 også tatt med i vurderingen at vedleggene til EUs tidligere regelverk på plantevernmidler direktiv 91/414 videreføres som egne forordninger.

Forordning 540/2011 og de andre nye forordningene gir viktige oversikter over godkjente stoff, merking, datakrav og regler for søknadsbehandling, og må derfor implementeres samtidig med 1107/2009. Under er en oversikt over de aktuelle forordningene:
    •    Forordningen (540/2011) med listen over godkjente virksomme stoff.
    •    Forordning 541/2011 som gjør en endring i denne listen ved å dele den i en A og B liste alt etter om stoffet er vurdert/revurdert basert på de nye prinsippene eller prinsippene i det gamle direktivet (91/414).
    •    Krav til data ved godkjenning av virksomme stoff (544/2011)
    •    Krav til data ved godkjenning av preparat (545/2011)
    •    Krav til ensarta prinsipper ved vurdering og godkjenning av plantevernmidler (546/2011).
    •    Krav til merking (547/2011)

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 540/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0540

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.06.2011
Frist returnering standardskjema: 05.08.2011
Dato returnert standardskjema: 21.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 203/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.04.2012
Høringsfrist: 01.08.2012
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker