Kommisjonsbeslutning om avfallskarakterisering

Kommisjonsbeslutning av 30. April 2009 som fastsetter de tekniske kravene til avfallskarakterisering slik disse er beskrevet i anneks II jf. direktiv 2006/21/EF....

COMMISSION DECISION of 30 April 2009 completing the technical requirements for waste characterisation laid down by Directive 2006/21/EC of the European Parliament and the Council on the management of waste from extractive industries...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 20. april 2009.

Beslutningen ble behandlet i EØS-spesialutvalg for miljø 13.10.2011.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen 30. mars 2012

Sammendrag av innholdet  

Direktiv 2006/21/EF om behandling av avfall fra mineralindustrien (mineralavfallsdirektivet) beskriveri vedlegg II tekniske krav til avfallskarakterisering. Kommisjonsbeslutning 2009/360/EF er en ferdigstilling av disse tekniske kravene. Beslutningen angir nærmere detaljer for slik karakterisering knyttet til bakgrunnsinformasjon, geologiske bakgrunnsinformasjon om forekomsten, beskrivelse av mineralavfallet og planlagt håndtering, geotekniske egenskaper ved avfallet og geokjemiske egenskaper.

Merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/360/EF er gitt med hjemme i EU-traktaten artikkel 175. 

Direktiv 2006/21/EF (mineralavfallsdirektivet) er gjennomført i norsk rett gjennom nytt kapittel 17 i avfallsforskriften. Kommisjonsbeslutning 2009/360/EF er gjennomført som en del av det nye kapittelet.

Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutningen har ikke vært på egen høring, men var innarbeidet i høringsforslaget knyttet til innføring av direktiv 2006/21/EF (mineralavfallsdirektivet). Høringen ble avsluttet 1. juni 2011.  Av relevante merknader påpekte Havforskningsinstituttet blant annet at kravet om en beskrivelse av de kjemiske stoffene som skal brukes ved behandling av mineralressursene, og deres stabilitet, fremstår som noe uklar. Det har også kommet merknad fra Direktoratet for mineralforvaltning som anbefaler at punktet om geokjemiske egenskaper utgår i den foreslåtte forskriften.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/360/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/21/EF
Celexnr.: 32009D0360

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 21.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.02.2011
Høringsfrist: 01.06.2011
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.05.2012

Lenker

Til toppen