Kriterier for klassifisering av avfallsanlegg

Kommisjonsbeslutning av 20. april om definisjon av kriteriene for klassifisering av risikoavfallsanlegg i forhold til Annex III i mineralavfallsdirektivet (2006/21/EC)...

COMMISSION DECISION of 20 April 2009 on the definition of the criteria for the classification of waste facilities in accordance with Annex III Directive 2006/21/EC of the European Parliament and the Council concerning the management of waste from extractive industries...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 20. april 2009.

Rettsakten ble behandlet i EØS-spesialutvalget for miljø 13. oktober 2011. 

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 31. mars 2012.

Endringene i avfallsforskriften trådte i kraft 19. mai 2012.

Sammendrag av innholdet  

Direktiv 2006/21/EF om håndtering av avfall fra mineralindustrien (mineralavfallsdirektivet) er gjennomført i norsk rett gjennom et nytt kapittel i avfallsforskriften. 

Kommisjonsbeslutning 2009/337/EF skal sikre en felles forståelse av kriteriene for klassifisering av risikoavfallsanlegg. Dette er anlegg som ved svikt eller feildrift kan medføre store ulykker og inneholde farlig avfall, farlige stoffer eller stoffblandinger. Beslutningen består av en detaljert beskrivelse av kriterier og metode for å karakterisere avfallsbehandlingsanlegg som utgjør en risiko for helse- og miljø. Beslutningen fastsetter kriterier og metodisk tilnærming for å plassere anleggene inn i tre hovedkategorier: a) ikke ubetydelig potensial for tap av liv, b) alvorlig fare for menneskelig helse og c) alvorlig fare for miljø.  

Merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/337/EF er gitt med hjemmel i artikkel 175 TEUF. 

Kommisjonsbeslutningen er gjennomført i norsk rett gjennom et nytt kapittel 17 i avfallsforskriften i sammenheng med gjennomføring av direktiv 2006/21/EF (mineralavfallsdirektivet).

Kommisjonsbeslutningen vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.  

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2009/337/EF har ikke vært på egen høring, men var innarbeidet i høringsforslaget knyttet til innføring av direktiv 2006/21/EF (mineralavfallsdirektivet). Denne høringen ble avsluttet 1. juni 2011. Ingen av høringsuttalelsene har berørt innholdet i kommisjonsbeslutningen.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/337/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/21/EF
Celexnr.: 32009D0337

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 21.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 31.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 01.06.2011
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.05.2012