Merkekrav for plantevernmidler

Kommisjonens forordning (EF) nr. 547/2011 av 8. juni 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om merkekrav for plantevernmidler...

Commission Regulation (EU) No 547/2011 of 8 June 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards labelling requirements for plant protection products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal 25.05.2011. Forslag til ny forskrift, som innebærer implementering av denne forordningen, direktiv om bærekraftig bruk av plantevernmidler, en forordning om markedsføring av plantevernmiddel og fem andre forordninger knyttet til godkjente virksomme stoffer, datakrav og merking har vært på høring.

Mattilsynet har sendt høringssammenstilling og et noe revidert forskriftsutkast over til Landbruks- og matdepartementet.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir en oversikt over merkekrav til plantevernmidler som skal søkes godkjent etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler.   
I forbindelse med at medlemslandene hadde frist 14. juni 2011 med å innføre den nye godkjenningsordningen kom denne samt fem andre forordninger fra EU.   I henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 skal de merkekrav, som er fastsatt i artikkel 16 i rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler samt i vedlegg IV og V til samme direktiv, fortsatt gjelde under forordning (EF) nr. 1107/2009. Denne forordningen viderefører disse merkekravene med noen nødvendige endringer, som oppdatering av henvisninger. Det inkluderes også bestemmelser om gjenbruk av emballasje og plantevernmidler som skal brukes til forsøk og andre undersøkelser i forbindelse med forsking eller utvikling.Denne forordningen åpner for å bruke enkelte risiko (R)- og sikkerhets (S)-setninger som ikke er en del av stoffblandingsdirektivet og CLP (ny global merkeordning). Dette for å ta hensyn til spesielle forhold som er relevant for plantevernmidler.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Det vil være behov for endringer av norsk regelverk.  

Administrative og økonomiske konsekvenser

Implementering av forordning 547/2011 vil ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser utover det som er beskrevet for forordning 1107/2009. Se for øvrig EØS-notat til 1107/2009. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel 

Høringsuttalelser: 
Ny forskrift om plantevernmiddel, som implementerer denne forordningen, direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmiddel, en forordning om markedsføring av plantevernmidler og fem andre forordninger knyttet til godkjente virksomme stoffer, datakrav og merking, har vært på høring. Tilbakemeldingene var i all hovedsak positive. Det var ikke tilbakemeldinger knyttet særskilt til denne forordningen.

Vurdering

Vurdering av rettsakten må sees i sammenheng med hovedforordning 1107/2009.  Under forutsetning av at tilpasningsteksten til hovedforordningen (e) kommer på plass som foreslått, anser Mattilsynet rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet har foreslått en teknisk tilpasningstekst til denne forordningen. Den tekniske tilpasningsteksten inneholder oversettelser av merkesetninger til norsk. Mattilsynet har i konsekvensanalysen av forordning 1107/2009 også tatt med i vurderingen at vedleggene til EUs tidligere regelverk på plantevernmidler direktiv 91/414 videreføres som egne forordninger. Forordning 547/2011 og de andre nye forordningene basert på vedleggene gir viktige oversikter over godkjente stoff, merking, datakrav og regler for søknadsbehandling, og må derfor implementeres samtidig med 1107/2009. Under er en oversikt over de aktuelle forordningene:  
    •    Forordningen (540/2011) med listen over godkjente virksomme stoff.
    •    Forordning 541/2011 som gjør en endring i denne listen ved å dele den i en A og B liste alt etter om stoffet er vurdert/revurdert basert på de nye prinsippene eller prinsippene i det gamle direktivet (91/414).
    •    Krav til data ved godkjenning av virksomme stoff (544/2011)
    •    Krav til data ved godkjenning av preparat (545/2011) 
    •    Krav til ensarta prinsipper ved vurdering og godkjenning av plantevernmidler (546/2011).


    •    Krav til merking (547/2011)  

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 547/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0547

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.06.2011
Frist returnering standardskjema: 05.08.2011
Dato returnert standardskjema: 21.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 203/2014
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.04.2012
Høringsfrist: 01.08.2011
Frist for gjennomføring: 01.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: