Opphevelse vernevedtak Madagaskar

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/395/EU av 1. juli 2011 som opphever vedtak 2006/241/EF om visse beskyttelsestiltak med hensun til visse produkter av animalsk opprinnelse, unntatt fiskeprodukter, med opprinnelse på Madagaskar ...

Commission Implementing Decision 2011/395/EU of 1 July 2011 repealing Decision 2006/241/EC concerning certain protective measures with regard to certain products of animal origin, excluding fishery products, originating in Madagascar...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.09.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU følger EØS-avtalens forenklede prosedyre, som innebærer at rettsakten skal gjennomføres samtidig som i EU. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/395/EU opphever beskyttelsestiltaket fastsatt i vedtak 2006/241/EF, som forbyr import av produkter av animalsk opprinnelse unntatt fiskeprodukter, snegler og guano fra Madagaskar.

Bakgrunnen for at beskyttelsestiltaket nå oppheves er at det anses overflødig. Det vises til at annet gjeldende EU-regelverk stiller de nødvendige dyrehelsemessige og folkehelsemessige kravene til produkter som importeres. Vedtak 2002/99/EU stiller dyrehelsemessige krav til animalske produkter ment til humant konsum og forordning (EF) nr. 1069/2009 (biproduktsforordningen) stiller folkehelsekrav til animalske biprodukter som ikke er ment til humant konsum.

Merknader

Rettsakten medfører behov for oppheving av forskrift 31. oktober 2008 nr. 1169 om særskilte beskyttelsestiltak for produkter av animalsk opprinnelse fra Madagaskar.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA.

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

EØS-notatet blir lagt frem til orientering for Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP).

Mattilsynet har etter matloven § 23 tredje ledd myndighet til å oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser. Forskriftsendringen er derfor ikke sendt på høring.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/395/EU
Celexnr.: 32011D0395

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 08.07.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen