Rettelse av direktiv 2010/19/EU

Kommisjonsbeslutning 2011/415/EU av 14. juli 2011 om rettelse av Kommisjonsdirektiv 2010/19/EU om endring, med hensyn til tilpasning til den tekniske utvikling innenfor avskjermingssystemer til visse motorkjøretøyer og deres tilhengere, av rådsdirektiv 91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdire...

Commission Decision of 14 July 2011 correcting Directive 2010/19/EU amending, for the purposes of adaptation to technical progress in the field of spray-suppression systems of certain categories of motor vehicles and their trailers, Council Directive 91/226/EEC, and Directive 2007/46/EC of the E...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Kommisjonsbeslutning ble vedtatt den 14. juli 2011. Den trådte i kraft i EU den 16. juli 2011, dagen etter publisering i Official Journal.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. april 2012, beslutning nr. 81/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Beslutningen er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning av 2011/415/EU retter en feil  som oppsto ved vedtakelsen av kommisjonsdirektiv 2010/19/EU av 9. mars 2010, om endring av rådsdirektiv
91/226/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF vedlegg IV og XI, for tilpasning til den tekniske utviklingen for avskjermingssystemer for visse typer kjøretøy og tilhengere. Vedleggene i direktiv 2007/46/EF (rammedirektiv for typegodkjenning av kjøretøy, tilhengere mv.)hadde tidligere blitt erstattet av forordning (EF) nr. 1060/2008 av 7. oktober 2008.  Av rettsikkerhetshensyn har Kommisjonen kommet frem til at senere endringer dermed også bør gjøres i forordnings form. For å få et enhetlig system har Kommisjonen derfor bestemt at artikkel 2 i direktiv 2010/19/EU skal utgå. Artikkel 2 lyder som følger: "Item 43 of Annex IV and Annex XI, Appendices 2 and 4 to Directive 2007/46/EC shall be replaced by the following". De endringer som tidligere inngikk i nevnte artikkel skal i stedet foretas ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 678/2011 av 14. juli 2011 om erstatning av vedlegg II og endring av vedlegg IV, IX og XI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Direktiv 2007/46/EF er per dato ikke tatt inn i EØS-avtalen. Rettsakten er imidlertid klarert EØS-relevant og akseptabel i EØS/EFTA-statene og vil innlemmes i EØS-avtalen snarlig.

Merknader (se også under punkt "status")

Beslutningen er truffet under henvisning til traktaten om Den Europeiske Unions funksjonsmåte og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF som er vedtatt med hjemmel i EF-traktaten artikkel 95.

Beslutningen medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende tekniske krav. Beslutningen vil således ikke medføre økonomiske konsekvenser for verken private eller for offentlige myndigheter i Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre henvisninger kjøretøyforskriften kapittel 32.

Norge er positiv til beslutningen, da regelverket blir enklere å forholde seg til.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen er EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Norge har ikke vært representert i arbeidsgrupper/møter ved utarbeidelsen av beslutningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/415/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/19/EU
Celexnr.: 32011D0415

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2011
Frist returnering standardskjema: 26.08.2011
Dato returnert standardskjema: 18.01.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 081/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.11.2011
Høringsfrist: 29.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker