Tillegg til EUs ozonforordning 1005/2009

Forordning 537/2011 av 1. juni 2011 om mekanismer for tildeling av kvoter til produsenter og importører av kontrollerte stoffer for bruk i laboratorier og til analyser....

Commission Regulation (EU) No 537/2011 of 1 June 2011 on the mechanism for the allocation of quantities of controlled substances allowed for laboratory and analytical uses in the Union under Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 537/2011 ble vedtatt 1. juni 2011.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er et tillegg til og en utdyping av tredje avsnitt i artikkel 10(6) i forordning (EU) nr. 1005/2009 (ozonforordningen). Ozonforordningen erstatter tidligere rettsakter om utfasing av ozonreduserende stoffer i henhold til Montrealprotokollen, inkludert forordning (EF) nr. 3093/94 og forordning nr. 2037/2000, som begge er innlemmet i EØS-avtalen. Ozonforordningen går noe lenger enn Montrealprotokollen og er med tilpasningstekst ansett som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten supplerer tredje avsnitt i artikkel 10(6) som sier at Kommisjonen skal utarbeide en mekanisme for tildeling av kvoter til produsenter og importører av kontrollerte stoffer for bruk i laboratorier og til analyser. Den samlede kvoten for hele EU er spesifisert i artikkel 10(6) første og andre avsnitt.

Merknader

Se vurdering.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen behandles i spesialutvalg for miljø 13. oktober 2011 og anses ikke som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har i tilpasningsteksten til forordning 1005/2009 unntatt Artikkel 10(6), som er temaet for forordning (EU) nr. 537/2011.

  1. Første avsnitt i Artikkel 10(6) angir at det er Kommisjonen som utsteder tillatelse til produsenter og importører av kontrollerte stoffer for bruk i laboratorier og til analyse. Dette er ikke relevant for Norge. Det er Klima- og forurensningsdirektoratet som fastsetter hvem som skal få produsere, importere og benytte disse stoffene til gitte formål. 
  2. Andre avsnitt i Artikkel 10(6) angir den totale mengden som kan produseres/importeres for å benyttes samlet i EU. Dette er ikke relevant for Norge. Vi er ikke en del av EU når det gjelder import/eksport av stoffene. Norge har ingen egen produksjon av disse stoffene.
  3. Tredje avsnitt i Artikkel 10(6) omtaler at det skal utarbeides en mekanisme som denne tildelingen skal skje etter. I henhold til de to overnevnte avsnittene er det ikke aktuelt for Norge å benytte denne ordningen.

 Av denne grunn vurderes rettsakten som ikke EØS-relevant eller akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 537/2011
Basis rettsaktnr.: 1005/2009
Celexnr.: 32011R0537

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen