Veterinære grensekontrollstasjoner mv.

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/707/EU av 26. oktober 2011 om endring av vedtak 2009/821/EF hva gjelder lister over grensekontrollstasjoner og veterinærenheter i TRACES...

Commission Implementing Decision 2011/707/EU of 26 October 2011 amending Decision 2009/821/EC as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.09.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr som skal importeres til EU fra tredjeland skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.  Vedtak 2011/707/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:    

  • en ny grensekontrollstasjon er oppført for Estland og Storbritannia
  • en grensekontrollstasjon oppført for Storbritannia endres til to kontrollsentre med godkjenning for kontroll av ulike produktkategorier
  • det er gjort endringer i oppføringen for ett kontrollsenter i Latvia, to kontrollsentre i Belgia og en grensekontrollstasjon i Sverige når det gjelder hvilke produktkategorier de er godkjente for å kontrollere
  • en grensekontrollstasjon er fjernet for Portugal og ett kontrollsenter er fjernet for Latvia
  • ett kontrollsenter er suspendert for Italia
  • tittelen på to kontrollsentre i Nederland er endret og skrivemåten for en grensekontrollstasjon i Danmark er korrigert

Vedtak 2011/707/EU endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for landene; Danmark, Tyskland og Polen.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/707/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32011D0707

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.11.2011
Frist returnering standardskjema: 16.12.2011
Dato returnert standardskjema: 21.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker