AEBS-bremser

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 347/2012 av 16. april 2012 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til kravene ved typegodkjenning av visse klasser av motorkjøretøyer når det gjelder avanserte nødbremsesystemer...

Commission Regulation (EU) No. 347/2012 of 16 April 2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to type-approval requirements for certain categories of motor vehicles with regard to advanced emergency braking systems...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 16. april 2012, og trådte i kraft i EU 11. mai 2012. Forordningen har vært sendt på høring i Norge.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 26. oktober 2012, beslutning nr. 194/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 omhandler vilkår for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere med tilhørende systemer, komponenter og separate tekniske enheter, med tanke på generell sikkerhet. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 40/2012. Av forordningens artikkel 10 følger det at motorkjøretøy i kategoriene M2, M3, N2 og N3 skal være utstyrt med avansert nødbremsesystem, AEBS (Emergency Braking Systems). Forordning (EU) 347/2012 gjennomfører forordning(EF) nr. 661/2009, og fastsetter spesifikke tekniske krav til AEBS og krav til hvordan dette skal være montert. Videre er testmetode beskrevet, samt hvilke kjøretøygrupper som omfattes av kravene forordningen oppstiller.


I forbindelse med utarbeidelse av forordning (EU) nr. 347/2012 er det foretatt en kost-nytteanalyse, og en vurdering av tekniske utfordninger knyttet til montering av AEBS. Denne viser at for kjøretøy som ikke har trykkluftmekaniske bremser og luftfjæring, vil kostnadene være høyere enn fordelen ved obligatorisk krav til montering av AEBS. I forordningen er dette omtalt som fase 1. I fase 2 er det tatt høyde for at AEBS innen 31.desember 2014 skal være obligatorisk for biler med hydrauliske bremser, dvs. M2 og N2, med totalvekt ikke over 8 tonn. Dette innebærer at det i første omgang bare vil bli påbud til krav om AEBS for kjøretøy som har trykkluftmekaniske bremser og luftfjærer (fase 2).Følgende kjøretøy er derfor unntatt fra krav om AEBS:

 • semitrailere i klasse N2 med totalvekt under 8 tonn
 • M2 og M3 kjørtøyer i gruppe A, I og II,
 • leddbusser i gruppe M3 klasse A. I og II.
 • terrenggående kjøretøy i klase M2, M3, N2, og N3.
 • kjøretøy til spesielt bruk i klasse M2, M3, N2 og N3
   Forordningen ble vedtatt 16. april 2012, og har følgende ikraftredelsestidspunkt:

   1. november 2013 ved typegodkjenning og nasjonal godkjenning av ny type kjøretøy, med unntak av fase 2 i bilag II.

   1. november 2015 ved typegodkjenning av kjøretøy som ikke er i overenstemmelse med kravene i bilag II og III.

   1. november 2016 ved typegodkjenning med unntak av fase 2.

   1. november 2018 skal alle kjøretøyer oppfylle kravet.

  Merknader

  EU-hjemmel

  Forordning (EU) nr. 347/2012 er en gjennomføringsforordning vedatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

  Gjeldende rett og norsk gjennomføring- se under punktet "status" 

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Forordningen antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen vil heller ikke innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Andre opplysninger

Noreg har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av forordningen. Vi har imidlertid deltatt i EU`s tekniske komité for kjøretøy, der regelverket har blitt diskutert.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0347/2012
Basis rettsaktnr.: 661/2009
Celexnr.: 32012R0347

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2012
Frist returnering standardskjema: 08.06.2012
Dato returnert standardskjema: 25.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 194/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2012
Høringsfrist: 16.07.2012
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 09.11.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.11.2012

Lenker

Til toppen