Kredittvurderingsbyråforordningen - endringsforordning (CRA III)

Kommisjonsforslag om endring av forordning om kredittvurderingsforetak...

Regulation (EU) No 462/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

CRA III har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i lov om kredittvurderingsbyråer.

Sammendrag av innhold

Allerede på ikrafttredelsestidspunktet for forordning (EU) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer var det fremmet forslag til vesentlige endringer i forordningens bestemmelser om registrering og tilsyn med kredittvurderingsbyråenes virksomhet, ved at både registreringsmyndighet og tilsyn skulle overføres fra nasjonale tilsynsmyndigheter til ESMA. Endringsforordning (EU) nr. 513/2011 (CRA II) gjennomfører de varslede endringene i konsesjons- og tilsynsregime. Denne første endringsforordningen trådte i kraft 31. mai 2011.

Formålet foreliggende endringsforordning (CRA III)  å styrke reguleringen på enkeltområder hvor det er enighet om at den opprinnelige reguleringen er for svak.

CRA III gir regler som utvider nedslagsfeltet for den opprinnelige forordningen til også å omfatte "rating outlooks", som er definert som "synspunkter på hvordan en vurdering vil utvikle seg på kort og mellomlang sikt". Begrunnelsen for utvidelsen er at slike vurderinger har stor betydning for foretakene som benytter kredittvurderinger.

Forordningen innfører en ny generell bestemmelse som fastslår at foretak som benytter kredittvurderingene til å fremme regulatoriske formål, ikke kan lene seg mekanisk på vurderinger foretatt av et kredittvurderingsbyrå, men må foreta en egen vurdering av den aktuelle investeringen. Det innføres obligatorisk krav om to uavhengige vurderinger av strukturerte produkter.

Videre gir forordningen nye regler som har til formål å (ytterligere) styrke kredittvurderingsbyråenes uavhengighet. For det første innføres det eierbegrensningsregler som blant annet fastslår at ingen kan eie mer en 5 % av aksjene i mer enn ett godkjent kredittvurderingsbyrå. Det gis videre regler om tvungent skifte av kredittvurderingsbyrå (hvert tredje år eller etter hver tiende vurdering) i tilfelle der utsteder av det vurderte papiret betaler for vurderingen. 

CRA III gir i tillegg regler om vurdering av statsgjeld. Her fastslår forordningen at kredittvurdereringene skal gjennomgås med større hyppighet enn etter dagens regler, og at byrået skal publisere hele grunnlaget for vurderingen når den offentliggjøres. Det gis nye regler om tidspunkt for offentliggjøring.

CRA III gir også nye regler om offentliggjøring av grunnlaget for kredittvurderinger samt om opplysninger om honorarstrukturer. Det legges videre opp til en felles standard "rating scale" som skal utarbeides av ESMA som teknisk standard.

Endelig gir forordningen regler om kredittvurderingsbyråenes erstatningsansvar overfor brukerne av kredittvurderinger.

Vurdering

Det er gjort betydelige materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitbeslutning 203/2016 og omtale i Prop. 100 S (2015-2016). 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)747
Rettsaktnr.: 462/2013
Basis rettsaktnr.: 1060/2009
Celexnr.: 32013R0462

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2013
Frist returnering standardskjema: 15.07.2013
Dato returnert standardskjema: 25.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 203/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker