Endre reg. om understellsnr. og fabrikasjonsplate

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 249/2012 av 21. mars 2012 om endring av forordning (EU) nr. 19/2011 om krav til typegodkjenning av fabrikantens lovpliktige fabrikasjonsplate til bil og tilhenger til bil....

COMMISSION REGULATION (EU) No 249/2012 of 21 March 2012 amending Regulation (EU) No 19/2011 as regards type-approval requirements for the manufacturer's statutory plate of motor vehicles and their trailers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.04.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.05.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 21. mars 2012, og trådte i kraft i EU 10. april 2012. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 13. juli 2012, beslutning nr. 144/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 fastlegger generelle bestemmelser for krav om typegodkjenning av motorvogner, herunder identifikasjonsmetoder. Forordningen er en særskilt forordning, som vedrører typegodkjenningsprosedyren i henhold til europaparlamentets og rådsdirektiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhenger til disse samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Direktiv 2007/46/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 6/2012. Forordning 661/2009 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 40/2012.  Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever Rådets direktiv 76/114/EØF av 18. desember 1975 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning vedrørende skilter (fabrikasjonsplater) og foreskrevne påskrifter og disses anbringelsessted og -måte for bil og tilhenger til bil. Forordning (EU) nr. 19/2011, av 11. januar 2011 om krav til typegodkjenning av fabrikantens lovpliktige fabrikasjonsplate og av identifikasjonsnummer (VIN-nummer) til motorkjøretøy og tilhengere til disse, gjennomfører forordning 661/2009.

Ved forordning (EU) nr. 19/2011 ble det tillatt for kjøretøyfabrikantene å anvende selvklebende etiketter til fremstilling av lovpliktige fabrikasjonsplater. For å lette fremstillingen av slike etiketter ved hjelp av elektronisk databehandling og utskrift er det nødvendig å tilpasse de tekniske krav til disse moderne teknikkers karakteristika. Forordning (EU) nr. 249/2012 endrer 19/2011  i overensstemmelse med dette, slik at det tillates mindre tegnhøyde på enkelte av de lovpålagte opplysningene på fabrikasjonsplaten (etiketten). Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) 249/2012 endrer forordning (EU) nr. 19/2011 som gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for den generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95. Forordning 19/2011 som endret ved forordning 249/2012 er gjennomføringsrettsakter vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i TEUV artikkel 291.

Gjeldende norsk rett (Se også under punket "status")

I det norske regelverk er tekniske krav til fabrikasjonsplater regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 6-4 nr. 1 og 2.

Norsk gjennomføring

Forordning 249/2012 viderefører i hovedsak tidligere krav for å tilpasses ny ordning for typegodkjenning etter rammedirektiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Endringene i tekniske krav til fabrikasjonsplate (størrelsen på skrift) er tilpasset de krav til opplysninger som fremkommer av 2007/46/EF med endringsrettsakter. Forordningen vil på bakgrunn av det ovennevnte ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Inntil godkjenningsdirektivet (2007/46/EF med vedlegg) implementeres fullstendig i norsk regelverk, ca sommeren 2012, vil forordning 249/2012 bli tatt inn i kjøretøyforskriften § 6-3 som en overgangsbestemmelse. Direktiv 2007/46/EF og forordning 661/2009 er notifisert til ESA som delvis implementert i samme bestemmelse.

Vurdering

Forordningen vurderes som EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 249/2012
Basis rettsaktnr.: 661/2009
Celexnr.: 32012R0249

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.03.2012
Frist returnering standardskjema: 04.05.2012
Dato returnert standardskjema: 14.05.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 144/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2012
Høringsfrist: 15.07.2012
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker