Endringer i forbrukerkredittdirektivets vedlegg I

Kommisjonsdirektiv 2011/90/EU av 14. november 2011 om endring av del II i vedlegg I til Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2008/48/EF om supplerende forutsetninger for beregning av årlige omkostninger i prosent....

Commision Directive 2011/90/EU of 14. november 2011 amending Part II of Annex I to Directive 2008/48/EC of the European Parlament and of the Council providing additional assumptions for the calculation of the annual percentage of charge. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt av kommisjonen 14. november 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. (gjennomføring av direktiv 2011/90/EU). 

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer del II i vedlegg I til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF (forbrukerkredittdirektivet). Endringene gjelder reguleringen av hvilke forutsetninger som skal legges til grunn ved beregningen av effektiv rente i forbindelse med avtaler om forbrukerkreditt. Formålet er å oppnå en mer ensartet beregning av effektiv rente i medlemsstatene. 


Merknader

Direktivet er hjemlet i artikkel 19 (5) i direktiv 2008/48/EF som er hjemlet i EF-traktaten artikkel 95.

Bestemmelsene som direktivet endrer, er i norsk rett gjennomført i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. Direktivet er gjennomført ved forskrift om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. (gjennomføring av direktiv 2011/90/EU).

Gjennomføringen av direktivet antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige utover at offentlige kredittgivere omfattet av reguleringen vil bli påvirket på linje med andre kredittgivere. Gjennomføringen vil trolig påføre kredittgivere kostnader i form av tilpasning av eksisterende rutiner og datasystemer for beregning av effektiv rente.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for Forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant. Direktivet medfører endringer i regelverk av utpreget teknisk karakter, og synes derfor ukontroversielt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/90/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011L0090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2012
Frist returnering standardskjema: 10.04.2012
Dato returnert standardskjema: 01.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.10.2012
Høringsfrist: 07.12.2012
Frist for gjennomføring: 01.01.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker