Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EUs Miljømerkekomite

Kommisjonsbeslutning av 22. november 2010 om opprettelse av Den Europeiske Unions Miljømerkekomite ...

Commisssion Decision of 22 November 2010 establishing the European Union Ecolabelling Board ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Beslutningen er vedtatt i EU 22. november 2010. Beslutningen er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 24. november 2010. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010  skal EU-miljømerkekriteriene  fastsettes med  bistand fra Den Europeiske Unions Miljørkekomite. (forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå). Av hensyn til den brede offentlige aksept av EUs miljømerkeordning er det viktig at Miljømerkekomiteens medlemmer omfatter ikke-statlige organisasjoner på miljøområdet og forbrukerorganisasjoner sammen med de ansvarlige organenene i statene. Kommisjonens beslutning 2010/709 erstatter Kommisjonens beslutning 2000/730/EF om opprettelse av Den Europiske Unions Miljømerkekomite.

Den Europeiske Miljømerkekomiteen opprettes ved beslutningen.

Miljømerkekomiteens medlemmer utnevnes av Kommisjonen.

Miljømerkekomiteen sammensettes av medlemsstatenes ansvarlige organer, representanter fra medlemstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-området) og representanter for følgende organisasjoner.

a) Den Europeiske Forbrukerorganisasjonen (BEUC)

b) Det Europeiske Felleskap av Samvirkeforeninger (EUROCOOP)

c) Det Europeiske Miljøkontor 

d) Business Europe

e) Den Europeiske Organisasjonen for Håndverk og Små og Mellomstore Virksomheter (UEAPME)

f) EUROCOMMERCE

Kommisjonen kan om nødvendig endre sammensetningen av Miljømerkekomiteen.

Hvert av medlemmene i Miljømerkekomiteen utpeker en kontaktperson.

Miljømerkekomiteen vedtar sine vedtekter i samråd med Kommisjonen.

Kommisjonen godtgjør reiseutgifter og eventuelle oppholdsutgifter for medlemmene i forbindelse med Miljømerkekomiteens arbeid innenfor det årlige budsjettet som er bestemt for slike utgifter.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten er:

Forordning (EF) nr. 66/2010 skal tas inn som et vedlegg til lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. Denne forordningen er imidlertid ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå.

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig ordning.

Kommisjonsbeslutning 2010/709/EU vil ikke medføre endring i norsk lovgivning eller annet regelverk. Rettsakten antas ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0709/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0709

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.05.2011
Frist returnering standardskjema: 01.07.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 201/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen