Flaggstatens håndhevelse av MLC

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/54/EU av 20. november 2013 om visse av flaggstatenes ansvar for overholdelse og håndhevelse av konvensjonen om sjøfareres arbeidsforhold av 2006...

DIRECTIVE 2013/54/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 concerning certain flag State responsibilities for compliance with and enforcement of the Maritime Labour Convention, 2006...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2012

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt i EU den 20. november 2013. Transformasjonsfrist er 31. mars 2015.

Sammendrag av innhold

Hensikten med forslaget er å klarlegge flaggstaten og havnestatens ansvar for håndhevelse av MLC. Direktivet stiller krav til at flaggstaten etablerer effektive tilsynsordninger i tråd med MLC 2006 for å kontrollere etterlevelse. Det stilles krav om at medlemsstater må utarbeide klare mål og prosedyrer for håndhevelse. En skriftlig eller elektronisk kopi av avtalen mellom European Shipowners Association (ECSA) og European Transport Workers Federation (ETF) skal oppbevares ombord tilgjengelig for skipsarbeidstakere. Videre stilles det krav til inspektørers kompetanse, og at inspektører har nødvendige fullmakter for å holde skip tilbake mv. Direktivet stiller på nærmere vilkår krav til behandling og oppfølging av klager på arbeidsforhold ombord.

Se også direktiv 2013/38/EU som endrer direktiv 2009/16/EF om havnestatskontroll.


Merknader
Norge har ratifisert MLC og innrettet nasjonalt regelverk deretter, og våre inspeksjonsprosedyrer og klagehåndteringsprosedyrer antas å være i tråd med bestemmelsene i dette direktivet.Direktivet inneholder en referanse til et direktiv som ikke er tatt inn i EØS-avtalen (2009/15). Henvisningen er tatt inn for å klargjøre at det som står i direktiv 2013/54 artikkel 3 (3) om delegering av myndighet ikke endrer betydningen av direktiv 2009/15 om klasseselskaper, og at det er anledning til å delegere inspeksjoner til anerkjente organisasjoner (RO) noe som kunne være noe uklart i det opprinnelige forslaget.

Sakkyndige instansers merknader

I forbindelse med utarbeidelse av posisjon har Sjøfartsdirektoratet forelagt direktivet for hovedorganisasjonene. Rederiforbundet har ingen merknader. Gjennom fellessekretariatet har sjømannsforbundene uttalt at de støtter direktivet.                   

Vurdering

Direktivet er et håndhevelsesdirektiv, og pliktsubjekt etter direktivet er medlemsstatene og ikke fysiske/juridiske personer. Lov eller forskriftsendring vurderes ikke nødvendig, og gjeldende prosedyrer for inspeksjon og tilsyn antas å være i tråd med direktivet.

Direktivet er relevant og akseptabelt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2012)134
Rettsaktnr.: 2013/13/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/13/EU
Celexnr.: 32013L0054

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2013
Frist returnering standardskjema: 28.01.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker