Forordning om tekstiler og polypropylen

Forordninger Kommisjonens delegerede forordning (EU) 286/2012 av 27. januar 2012 om endring av vedlegg I til Eurpaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og merking av tekstilprodukters fibersammensetning for å inkludere et nytt t...

Regulations Commission delgated Regulation (EU) No 286/2012 of 27 January 2012 amending, in order to include a new textile fibre name, Annex I, and, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes VIII an IX to Regulation (EU) No 1007/2001 of the European Parliament and of the...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.05.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Kommisjonsforordningen er vedtatt i EU. Forordningen er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 31. mars 2012. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen 7. desember 2012.

Sammendrag av innhold

I forordning (EU) nr. 1007/2011 fastlegges regler for etikettering eller merking av produkters tekstilfiberinnhold som skal sikre at forbrukernes interesser beskyttes. Tekstilprodukter kan kun gjøres tilgjengelig på EU-markedet/EØS-området hvis de er i overensstemmelse med forordningens bestemmelser. For å tilpasse forordning (EU) nr. 1007/2011 til den tekniske utvikling er det nødvendig å tilføye fiberen polypropylen/polyamid bikomponent til listen over tekstilfibernavn i vedlegg I og IX i forordningen. Ensartede metoder til kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger er fastsatt i vedlegg VIII i forordningen. Det er derfor nødvendig å definere ensartede analysemetoder for fibre av polypropylen/ polyamid bikomponent. Dette gjøres i Kommisjonsforordning (EU) 286/2012.

Polypropylen/polyamidbikomponent er allerede omhandlet i direktiv 2011/73/EU av 29. juni 2011 og analysemetodene for fiberen er omtalt i direktiv 2011/74/EU av 29. juni 2011. Direktiv 2011/74/EU ble tatt inn i EØS-avtalen 30. mars 2011. Direktiv 2011/73/EU er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Dette som følge av forordning (EU) nr. 1007/2011 og Kommisjonsforordning  286/2012 trådte i kraft fra 8. mai 2012 i EU. Fra samme dato ble disse direktivene opphevet noe som medførte denne endingen av forordning (EU) 1007/2011, dvs. forordning 286/2012. 

Norge har ikke deltatt i de tekniske arbeidsgruppene til de opprinnelige direktivene.


Merknader

Norge fastsatte 25. november 2012 ny forskrift om innlemmelse av forordning (EU) nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering av tekstilprodukters fibersammensetning. Forskriften trådte ikraft 1. november 2012. Forordning 286/2012 er allerede dekket av ordlyden i denne forskriften. EØS-henvisningen i forskriften i Lovdata er imidlertid oppdatert.

Forordning 286/2012 antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser.

Hjemmel i EU-traktaten er artikkel 114.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for Handelsforenkling og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene anses relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 286/2012
Basis rettsaktnr.: 1007/2011
Celexnr.: 32012R0286

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.04.2012
Frist returnering standardskjema: 22.05.2012
Dato returnert standardskjema: 08.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 210/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker