Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 226/2012 av 15. mars 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1730/2006 om betingelsene for bruk av benzoesyre (innehaver av godkjenningen Emerald Kalama Chemical BV)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 226/2012 of 15 March 2012 amending Regulation (EC) No 1730/2006 as regards the conditions of use of benzoic acid (holder of the authorisation Emerald Kalama Chemical BV)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Benzoesyre er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris og slaktegris. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, med tilføyelse at den øker tilvekst og fôrutnyttelse. Nå er det søkt om endringer i godkjenningen til bruk i smågrisfôr. Den omfatter oppheving av kravet om at preparatet skal blandes inn i fôret i form av en premiks. Likeså understrekes det at når preparatet brukes som tilskuddsfôr, skal det ikke gis som sådan, men blandes godt sammen med andre fôrvarer ved tildelingen av fôret. Det er ikke foretatt endringer av preparatet, og grensen for største tillatte innhold av benzoesyre på 5 g/kg fullfôr står ved lag. European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert endringene og finner dem fullt forsvarlige.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Godkjenningen har fortsatt varighet til 14. desember 2016.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet, da preparatet allerede er i bruk. Hvorvidt det vil være en lettelse for fôrindustrien å blande preparatet direkte inn i fôrblandinger eller om innblanding i form av premiks er å foretrekke, vil avhenge av forholdene i den enkelte virksomheten. Med så store mengder som er tillatt å tilsette fôrblandinger, er det ingen betenkeligheter med direkte innblanding av preparatet. Siden benzoesyre er et godkjent tilsetningsstoff i denne funksjonelle gruppen, kan ikke enhver registrert smågrispodusent kjøpe det og gi det som tilskuddsfôr. Merking der innblandingskrav framgår, er likevel viktig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks -og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 226/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0226

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2012
Frist returnering standardskjema: 09.04.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2012
Høringsfrist: 02.07.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen