Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 227/2012 av 15. mars 2012 om godkjenningen av Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 227/2012 of 15 March 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et mikroorganismepreparat til bruk ved ensilering av fôr til alle dyrearter. Det er i midlertid ment brukt til ensilering av grovfôr, og derfor ikke aktuell i fôr til fjørfe og fisk. Lactobacillus lactis (NCIMB 30117) er en av mange mikroorganismer godkjent til dette formålet. Denne bakteriestammen er ikke genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk. Det viser seg å ha potensial til å gi forbedret kvalitet på surfôr av alle grovfôrslag, ved å senke pH og bedre konserveringen av tørrstoff i materialet som ensileres. Det er gitt anbefaling om å tilsette en minste dose av preparatet for å få ønsket effekt. Den er på 1x108 KDE/kg ferskt materiale, KDE = kolonidannende enheter. 

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 5. april 2022. 

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser: 

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da tilsvarende preparater allerede er i bruk. Mikrobiologiske ensileringsmidler er noe arbeidskrevende å benytte, og de er ikke så utbredt i Norge. Siden det allerede er mange mikrobiologiske ensileringsmidler tilgjengelig, er det vanskelig å si om omsetningsleddene vil markedsføre dette preparatet. I alle fall er det enda et godkjent preparat å kunne bruke, dersom en ønsker det.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 227/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0227

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2012
Frist returnering standardskjema: 09.04.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.05.2012
Høringsfrist: 02.07.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen