Grensekryssforordningen. Endring av vedlegg IIIB

Kommisjonsforordning (EU) nr. 135/2012 av 16. februar 2012 som endrer vedlegg IIIB til parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstransport...

Commission Regulation (EU) No 135/2012 of 16 February 2012 amending Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste to include certain mixtures of wastes in Annex IIIB thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.04.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 1. februar 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 135/2012 endrer vedlegg IIIB til parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstransport. Det innlemmes følgende avfallsblandinger i vedlegg IIIB til forordning (EU) nr. 1013/2006: "·BEU01 Pressure sensitive adhesive label laminate waste containing raw materials used in label material production not covered by Basel entry B3020  ·BEU02 Non-separable plastic fraction from the pre-treatment of used liquid packages ·BEU03 Non-separable plastic-aluminium fraction from the pre-treatment of used liquid packages  ·BEU04 Composite packaging consisting of mainly paper and some plastic, not containing residues and not covered by Basel entry B3020 ·BEU05 Clean biodegradable waste from agriculture, horticulture, forestry, gardens, parks and cemeteries" Alle avfallsblandingene som er listet i vedlegg IIIB skal nå håndteres i henhold til artikkel 18 om generelle informasjonskrav.

Merknader

Forordningen er gitt med hjemmel i TEUF artikkel 175. Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstranport er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13.  Endringene i vedlegg IIIB vil forenkle prosedyrene for aktører innen eksport/import av avfall ved forsendelse av de ovennevnte avfallsblandingene. Tidligere har slike avfallsblandinger måttet følge prosedyren om skriftlig forhåndsmelding og samtykke, jf. forordning nr. 1013/2006 artiklene 4 til 17, jf. artikkel 3(1)(b). Disse blandingene kan nå følge en enklere prosedyre med generell informasjon i artikkel 18. Det forutsettes at avfallet sendes til gjenvinning, og at det ikke er forurenset eller blandet med andre typer avfall.   Det er usikkert i hvilken grad endringene vil få konsekvenser for norske aktører siden forurensningsmyndighetene per i dag ikke har detaljert oversikt over hva de ulike avfallskodene omfatter.  Bransjen er bedt om å gi informasjon om innføring av nye typer plastavfallsblandinger (BEU01, 02, 03, 04) i vedlegg IIIB vil få konsekvenser for dem. Tilbakemelding er ikke mottatt.   "Clean biodegradable waste from agriculture, horticulture, forestry, gardens, parks and cemeteries" skal nå håndteres i henhold til grensekryssforordningen artikkel 18. Nedbrytbart avfall (biodegradable waste) er i deponidirektivet (99/31/EF) definert som "Any waste that is capable of undergoing anaerobic or aerobic decomposition, such as food and garden waste, and paper and paperboard". Det forutsettes at løv, gress, kvist og ikke-forurenset jord er omfattet av nedbrytbart avfall som kan håndteres etter de forenklede prosedyrene i artikkel 18. Endringene som er vedtatt er basert på en vurdering av at transport og gjenvinning av slike avfallsblandinger ikke utgjør vesentlig fare for helse og miljøet, og at det derfor ikke er behov for myndighetskontroll.  I Norge går plastavfallsblandinger i hovedsak til material- eller energigjenvinning i Norge eller til land i EU. Nedbrytbart avfall fra jordbruk, hagedyrking, skogsbruk, hager, parker og kirkegårder material- eller energigjenvinnes i Norge. De miljømessige konsekvensene blir dermed ikke nevneverdig i forhold til dagens situasjon. Ettersom endringene kun medfører marginale endringer i avfallsforskriften, anses det ikke nødvendig med høring av forslaget. Rettsakten skal plasseres i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Konsekvensene av å forordningen er så små at det ikke anses nødvendig med høring.

Saken er behandlet av spesialutvalget for miljø.

Vurdering

Forordningen er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Avfallsblandinger som hittil har vært notifiseringspliktige, for eksempel ulike kategorier av plastavfall, kan nå sendes som grønt avfall. Disse avfallstransportene skal dermed ikke lenger behandles av Klima- og forurensningsdirektoratet, noe som forenkler prosessen. Endringene bør tas inn i avfallsforskriften som en del av parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstransport.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 135/2012
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32012R0135

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2012
Frist returnering standardskjema: 03.04.2012
Dato returnert standardskjema: 26.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 027/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 26.10.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.02.2013

Lenker