Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

IED. BAT-konklusjoner for glassindustri

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/134/EU av 28. februar 2012 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) for glassindustri under direktiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED)

Commision implementing Decision 2012/134/EU of 28 February 2012 establishing the best available techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions for the manufacture of glass

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene. 

Sammendrag av innhold

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter det nåværende direktiv 2008/1/EF om integrert forebyggelse og bekjempelse av forurensing/ IPPC-direktivet. Industriutslippsdirektivet trer i kraft 6. januar 2013. Et grunnleggende prinsipp i industriutslippsdirektivet er bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) til forebygging og begrensning av forurensning. EU utarbeider såkalte BAT-referansedokumenter (BREF) for de aktuelle typene industrivirksomheter for å bestemme om noe skal anses som beste tilgjengelige teknikk. BREF for aktuelle industrier er resultatet av informasjonsutveksling organisert i samsvar med industriutslippsdirektivet artikkel 13, og beskriver status for anvendte teknikker i sektoren, aktuelle utslipp og forbruk teknikker som er vurdert med sikte på å bestemme BAT, samt BAT-konklusjoner og eventuelle nye BAT-teknikker som er under utvikling. I tillegg er oppfølging og kontroll som henger sammen med BAT, og behovet for relevante tiltak for å bekjempe forurensningsskade, en del av BREF. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som skal vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. industriutslippsdirektivet artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"). BAT-konklusjoner skal utformes med en del som beskriver generelle BAT-konklusjoner for virksomhet som omfattes av det aktuelle BREF, og en del som omfatter prosess-spesifikke BAT-konklusjoner for hver type prosess.

BREF-dokumentene er juridisk bindende. Nasjonale myndigheter må sørge for at alle tillatelser er oppdatert i henhold til - og de aktuelle anleggene følger - oppdaterte BAT-konklusjoner innen fire år etter at BREF-dokumentene har blitt publisert. Rammen i direktivet er at BREF-dokumentene skal revideres med en frekvens på åtte år.

BAT-konklusjonene for produksjon av glass er inndelt i en generelle del som omhandler alle typer prosesser for produksjon av glass, herunder produksjon av mineralull, og prosesspesifikke deler.

Merknader

Rettsakten er gitt med hjemmel i artikkel 192 TEUF.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett.

Det vurderes å gjennomføre industriutslippsdirektivet ved et nytt kapittel i forurensningsforskriften og at BAT-konklusjoner tas inn som et vedlegg til dette kapittelet.

Norge er observatør i "Artikkel 75-komiteen", men har ikke stemmerett.  

Industriutslippsdirektivet anses for det vesentlige å ligge innenfor gjeldende norsk regelverk og praksis. Prinsippet om beste tilgjengelige teknikker ble innført i Norge ved forurensningsloven i 1981, men er mer detaljert beskrevet i EU/EØS-regelverket.

Etter forureningsloven § 18 kan tillatelse til forurensing endres eller trekkes tilbake. Ved den nasjonale gjennomføringen må det vurderes hvordan kravet om å oppdatere tillatelsene i henhold til nye og oppdaterte BAT-konklusjoner forholder seg til denne bestemmelsen.

Det er antatt at gjennomføring av industriutslippsdirektivet, herunder beslutning 2012/134/EU, ikke vil innebære vesentlig økte administrative byrder.

I Norge omfattes seks virksomheter av BAT-konklusjonene for produksjon av glass. Disse virksomhetene ble vurdert i forhold til BAT ved forurensningsmyndighetenes gjennomgang av tillatelser per 31. oktober 2007. Forurensningsmyndighetene vil innen 4 år vurdere å endre vilkårene som er stilt i tillatelsene i samsvar med de nå vedtatte BAT-konklusjonene.

Det er for tidlig å anslå konkrete kostnader ved å tilpasse kravene til vedtatte BAT-konklusjoner ettersom det kan tenkes iverksatt ulike tiltak for å tilpasse seg eventuelle innstramminger. Dette kan for eksempel være forbedrede renseteknikker eller omlegging av prosesser for å minske eller unngå visse typer forurensing.

Rettsakta skal grupperast i gruppe 3. Ved gjennomføringa av industriutsleppsdirektivet vil forureiningsforskrifta endrast slik at BAT-konklusjonar som er tekne inn i EØS-avtalen skal leggjast til grunn ved fastsetjing av vilkår i utsleppsløyve. BAT-konklusjonane vil også verte publisert på heimesidene til Miljødirektoratet.

Sakkyndige instansers merknader

I juni 2012 ble rettsakten behandlet ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel. Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 28. februar 2012.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/134/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU
Celexnr.: 32012D0134

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2012
Frist returnering standardskjema: 19.04.2012
Dato returnert standardskjema: 13.09.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen