Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innskuddsgarantidirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/14/EF av 11. mars 2009 om endringer i direktiv 94/19/EF vedrørende innskuddsgarantiordningenes dekningsgrad og tid for utbetaling...

Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Direktivet har trådt i kraft i EU. Saken er satt på vent i EØS-komiteen, og må ses i sammenheng med det nye reviderte innskuddsgarantidirektivet (direktiv 2014/49/EU)

Sammendrag av innhold

Direktivet gjør endringer i direktiv 94/19/EF om innskuddsgarantiordninger. Gjeldende direktivforpliktelse stiller krav om at medlemslandene må sørge for nasjonale ordninger som garanterer for innskudd i banker på minimum 20 000 euro. Med det nye direktivet stilles det krav om at medlemslandene innen 30. juni 2009 skal øke minimum innskuddsdekning fra 20 000 euro til 50 000 euro. Videre skal garantien økes og settes til 100 000 euro (fullharmonisering) innen utgangen av 2010.

Videre stiller direktivet krav til at tiden for utbetalinger under garantiordningene reduseres fra maksimalt 3 måneder til maksimalt 20 arbeidsdager. I helt særskilte tilfeller kan utbetalingstiden, etter samtykke fra tilsynsmyndighetene, forlenges med 10 dager.

Med direktivendringene vil det ikke lenger være tillatt å la garantiordningene delfinansieres ved å ta en egenandel på inntil 10 prosent fra innskyterne.

Merknader

EØS-regler som svarer til innskuddsgarantidirektivet er gjennomført i lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker m.m. (Banksikringsloven). En innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen, slik som vedtatt av EU, vil kreve endringer i banksikringsloven, særlig med hensyn til nivået på innskuddsdekningen.

Etter loven 1996 dekker den norske innskuddsgarantiordningen i dag innskudd på inntil 2 millioner kroner per kunde per bank. Dette har vært en god garantiordning sammenlignet med de andre europeiske land. Ordningen har vært godt kommunisert til innskytere i norske banker og har bidratt til trygghet for innskuddene til norske bankkunder, og den bidro til stabilitet i innskuddsmassen under den internasjonale bankkrisen høsten 2008. En fullharmonisering av innskuddsdekningen på 100 000 euro vil innebære at dekningen etter den norske innskuddsgarantiordningen mer enn halveres, dersom slike regler skulle gjøres gjeldende for Norge. Nettopp fordi den norske ordningen har vist seg å fungere svært godt i krisetider, har norske myndigheter arbeidet aktivt for at nivået på innskuddsdekningen ikke fullharmoniseres.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet er EØS-relevant. Finansdepartementet mener det er viktig å finne en tilpasningstekst ved eventuell innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen, som gjør det mulig å opprettholde den norske innskuddsgarantiordningen. Direktivet gjør endringer i direktiv 94/19/EF, som senere har blitt opphevet ved direktiv 2014/49/EU.

Vurdering

Direktivet anses EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/14/EF
Basis rettsaktnr.: 1994/19/EF
Celexnr.: 32009L0014

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2009
Frist returnering standardskjema: 24.04.2009
Dato returnert standardskjema: 23.09.2009
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen