Innskuddsgarantidirektivet (revisjon) (DGS3)

Direktiv 2014/49/EU om innskuddsgarantiordninger (revisjon)

Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council on Deposit Guarantee Schemes (recast)

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Hovedelementene i direktivet er følgende:

 • Dekningsbeløpet i garantiordningen, som i 2009 ble fullharmonisert til 100.000 euro per innskyter per bank i EU (denne direktivendringene fra 2009 er ikke tatt inn i EØS-avtalen), videreføres. I det nye direktivet er det tatt inn en ny overgangsordning som innebærer at land som tidligere har hatt et høyere dekningsnivå, kan videreføre dette nivået frem til utgangen av 2018 (i praksis bare Norge).
 • Medlemsstatene skal gjøre unntak for grensen på 100.000 euro for en periode på inntil 12 måneder for midlertidig høye innskudd knyttet til enkelte spesielle livssituasjoner (giftemål, skilsmisse, invaliditet, alvorlig sykdom og lignende) og innskudd knyttet til eiendomstransaksjoner.
 • Maksimal utbetalingstid fra sikringsordningen reduseres gradvis ned til 7 arbeidsdager i 2024, mot tidligere 20 arbeidsdager i direktiv 2009/14/EF og 3 måneder i direktiv 94/19/EF.
 • Det innføres krav om forhåndsfinansierte nasjonale innskuddsgarantifond på minst 0,8 % av garanterte innskudd. Det gis en overgangsperiode på 10 år før dette kravet må være oppfylt.
 • Det etableres en frivillig låneordning mellom de nasjonale fondene for det tilfelle at et fonds midler ikke er tilstrekkelig for å dekke mottatte krav.
 • Dersom en bank (filial) med hovedsete i et annet land går over ende, får innskuddsgaranti­ordningen i vertsstaten ansvaret for å utbetale beløp til innskytere i filialen, slik at innskyteren i et land kun trenger å forholde seg til det landets ordning. Ordningen i vertslandet kan så kreve regress fra innskuddsgarantiordningen i bankens hjemstat.
 • I tillegg til regler om hvor mye midler sikringsordningen skal ha, foreslår Kommisjonen begrensninger på mulighetene til å benytte midlene til forebyggende tiltak for å forhindre at banken går over ende. I henhold til forslaget skal kun midler tilsvarende det som ville ha blitt utbetalt om bankene hadde gått over ende kunne benyttes til å redde banken.

Merknader

EØS-regler som svarer til direktiv 1994/19/EF om innskuddsgarantiordninger er gjennomført i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern kapittel 19. En innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen, slik det er vedtatt av EU, vil kreve endringer i finansforetaksloven kapittel 19.

Etter finansforetakloven kapittel 19 dekker den norske innskuddsgarantiordningen i dag innskudd på inntil 2 millioner kroner per kunde per bank. Dette har vært en god garantiordning sammenlignet med de andre europeiske land. Ordningen har vært godt kommunisert til innskytere i norske banker og har bidratt til trygghet for innskuddene til norske bankkunder, og den bidro til stabilitet i innskuddsmassen under den internasjonale bankkrisen høsten 2008. En fullharmonisering av innskuddsdekningen på 100 000 euro vil innebære at dekningen etter den norske innskuddsgarantiordningen mer enn halveres, dersom slike regler skulle gjøres gjeldende for Norge. Nettopp fordi den norske ordningen har vist seg å fungere svært godt i krisetider, har norske myndigheter arbeidet aktivt for at nivået på innskuddsdekningen ikke fullharmoniseres.

Banklovkommisjonen har i NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren, foreslått utkast til nye bestemmelser i finansforetakloven kapittel 19 som legger til rette for gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til direktivet. Utredningen er sendt på høring med høringsfrist 9. januar 2017: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---banklovkommisjonens-utredning-nr.-30-om-innskuddsgaranti-og-krisehandtering-i-banksektoren/id2518301/

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant.

Et enstemmig Storting har flere ganger uttrykt sin støtte til arbeidet med å kunne videreføre den norske garantien for bankinnskudd, som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank. Harmoniseringen fra 2009-direktivet (endringsdirektivt til direktiv 1994/19/EF, ikke tatt inn i EØS-avtalen) av dekningsnivået for nasjonale innskuddsgarantiordninger til 100 000 euro er videreført i det nye direktivet, men det er gitt en overgangsperiode frem til utgangen av 2018 for land med høyere dekning enn 100 000 euro. I praksis er dette en egen overgangsordning bare for Norge. Siden også innskuddsgarantidirektivet legger kompetanse til tilsynsbyrået EBA, har imidlertid ikke direktivet kunnet bli tatt inn i EØS-avtalen før det ble funnet en generell EØS-tilpasning til EUs finanstilsynsbyråer. Nå som det er funnet en løsning på tilsynsbyråsaken, vil det tas opp med EU-siden hvordan innskuddsgarantidirektivet best kan tas inn i EØS-avtalen, og herunder om videreføring av dekningsnivået.

Andre opplysninger

Direktivet erstatter direktiv 1994/19/EF, som ble endret ved direktiv 2009/14/EF (ikke inntatt i EØS-avtalen) som bl.a. innførte et fullharmonisert krav til innskuddsgarantiens størrelse på 100.000 euro og maksimerte utbetalingstiden til sikrede innskytere til 20 dager.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2010)368
Rettsaktnr.: direktiv 2014/49/EF
Basis rettsaktnr.: 1994/19/EF
Celexnr.: 32014L0049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2014
Frist returnering standardskjema: 25.07.2014
Dato returnert standardskjema: 09.09.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.10.2016
Høringsfrist: 09.01.2017
Frist for gjennomføring:

Lenker