IPPC. Spørreskjema for rapportering av gj.føring

Kommisjonens gjennomførings-beslutning 2011/631/EU av 21. september 2011 om opprettelse av et spørreskjema til rapportering om gjennomføringen av EP og rådsdirektiv 2008/1/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning...

Commission Implementing Decision 2011/631/EU of 21 September 2011 establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council concerning integrated pollution prevention and control...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 28. september 2012.

Sammendrag av innhold

Formålet med direktiv 2008/1/EF om integrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet) er å samle regulering av alle forurensende utslipp til luft, vann og jord fra én og samme virksomhet i én tillatelse, gitt av én myndighet. Ved dette skal man oppnå en mer helhetlig vurdering og regulering av den samlede forurensningsbelastningen forårsaket av en virksomhet, og derigjennom en bedre beskyttelse av miljøet.

I henhold til direktivet skal medlemsstatene hvert tredje år rapportere om gjennomføring av direktivet på grunnlag av et spørreskjema som er utformet av Kommisjonen. Det er laget fire spørreskjema tilknyttet gjennomføringen. Det fjerde spørreskjemaet (COM Decision 2010/728/EU) skal benyttes for å rapportere for årene 2009, 2010 og 2011. Det må lages et nytt spørreskjema for rapportering i den neste treårsperioden som tar hensyn til erfaringene med gjennomføringen av direktivet om intergrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning og bruken av tidligere spørreskjema.

Direktiv 2008/1/EF om integrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning vil bli opphevet fra 7. januar 2013 og erstattet av direktiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (industriutslippsdirektivet). Det siste spørreskjemaet vil derfor kun omfatte to år, dvs. 2012 og 2013.

Merknader
Beslutningen har hjemmel i artikkel 175 TFEU. 

I Norge rapporterer Klima- og forurensningsdirektoratet til The European environment information and observation network (Eionet).

Beslutningen vurderes å ha små økonomiske og administrative konsekvenser.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 21. september 2011.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/631/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/1/EF
Celexnr.: 32011D0631

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.09.2011
Frist returnering standardskjema: 08.11.2011
Dato returnert standardskjema: 14.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 183/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 29.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.10.2012

Lenker