Klassifisering av enzymer

Kommisjonens vedtak av 26. januar 2012 som endrer vedtak 2011/263/EU og 2011/264/EU for å ta hensyn til endringer i klassifiseringen av enzymer i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 67/548/EEC og vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EC) nr. 1272/2008 ...

Commission Decision of 26 January 2012 amending Decisions 2011/263/EU and 2011/264/EU in order to take account of developments in enzymes classification in accordance with Annex I to Council Directive 67/548/EEC and Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Co...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er vedtatt i EU 26. januar 2012 og tatt inn i "Official Journal of European Union" 28. januar 2012. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2013. 

Sammendrag av innhold

EU-miljømerket må ikke tilldeles varer som inneholder stoffer eller preparater/blandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering som giftige, miljøfarlige, kreftfremkallende, muttagene eller reproduksjonstoksiske. EU-miljømerket må bl.a. heller ikke tildeles varer som inneholder de stoffer som er nevnt i artikkel 57 i forordning  (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Endringen av kommisjonsvedtakene er gjennomført for å ta hensyn til utviklingen av klassifisering av enzymer jf. Rådets direktiv 67/548/EØF og til Europaparliamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008. Det viktige enzymet ”Subtilisin” som anvendes i vaskemidler og maskinoppvaskmidler er blitt klassifisert som R50 (Meget giftig for vannlevende organismer).  Dette er nye opplysninger som det ikke ble tatt hensyn til under gjennomgangen av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til vaskemidler og maskinoppvaskmidler eller i forbindelse med vurderingene om det skulle foretas unntak for enzymer. Vedtak 2011/263/EU og vedtak 2011/264/EU endres derfor for å ta hensyn til utviklingen i klassifisering av enzymer.  Det fastsettes en overgangsperiode for å gi produsenter med produkter som har fått tildelt EU-miljømerket for vaskemidler og maskinoppvaskmidler på grunnlag av Kommisjonens vedtak 2003/31/EF og 2003/200/EF, tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter slik at de er i overensstemmelse med de nye kriterier og krav. Miljømerke tildelt på grunnlag av søknad som er bedømt etter kriteriet i vedtak 2003/31/EF og 2003/200/EF, kunne benyttes inntil 28. september 2012.  Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket, idet dette stoffet anses som nødvendig i enzymholdige vaskemidler. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0049/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012D0049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.08.2012
Frist returnering standardskjema: 12.10.2012
Dato returnert standardskjema: 12.09.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 024/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen