Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøkriterier for vaskemidler til oppvaskmaskiner

Kommisjonens vedtak av 28. april 2011 om fastsettelse av kriterier for tildeling av felleskapsmiljømerket til vaskemidler for oppvaskmaskiner...

Commission Decision of 28 April 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to detergents for dishwashers ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge. Beslutningen er vedtatt i EU 28. april 2011 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 30. april 2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet, som ble vedtatt 28. april 2011, er en revisjon av et tidligere kommisjonsvedtak 2003/31/EF. Kriteriene søker å begrense bruken av miljøfarlige stoffer basert på testing av ingrediensene med hensyn på toksisitet, biologisk nedbrytbarhet og bio-akkumulering. Enkelte kjemikalier med kjent helse- og/eller miljøskadelig effekt er ekskludert for bruk i miljømerkede produkter. En vesentlig endring fra forrige versjon av kriteriene er at det ikke lenger stilles krav om at tensider skal være nedbrytbare under anaerobe forhold (i slam og sedimenter uten tilgang på oksygen). Det er i stedet stilt krav om at produktene kan inneholde en begrenset mengde organiske stoffer som ikke er anaerobt nedbrytbare. Det norske ansvarlige organet var kritiske til denne endringen, og ønsket fortsatt totalforbud mot slike tensider.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Det finnes også kriterier i den nordiske miljømerkeordningen, Svanemerket, for maskinoppvaskmidler. Blomstens kriterier er bygget opp på en noe annen måte, men kriteriene anses som sammenlignbare i de to ordningene, med unntak av det nevnte krav til tensider. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0263/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/0032/EF
Celexnr.: 32011D0263

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.05.2011
Frist returnering standardskjema: 13.06.2011
Dato returnert standardskjema: 11.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 201/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen