Miljømerkekriterier for bærbare pcer

Kommisjonsvedtak av 6. juni 2011 om etablering av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til bærbare datamaskiner...

Commission decision on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for notebook computers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Beslutningen ble vedtatt i EU 6. juni 2011 og ble tatt inn i "Official Journal of the European Union" 7. juni 2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet, som ble vedtatt 6. Juni 2011, representerer en revisjon av et tidligere kommisjonsvedtak 2005/343/EF.     
Nøkkelkriteriene omhandler reduksjon av miljøbelastninger relatert til energiforbruk, ressursbruk og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer. Kriteriene er strammet inn på alle områder i forhold til tidligere kriterier, og det tillates nå ikke bruk av skjermer som inneholder kvikksølv. Dette innebærer at bare personlige datamaskiner med LED-belysning kan miljømerkes.
Rapporteringsforpliktelser som følge av rettsakten? Nei 


Merknader 

Hjemmel i EU-traktaten. Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen. Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser, ettersom bruk av merket er frivillig. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). Ikke EØS-artikkel 103-forbehold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø. Kriteriedokumentet anses som tilfredsstillende, relevant og akseptabelt, og anbefales inkludert i EØS-avtalen. Det er utarbeidet kriterier for miljømerking av disse produktene også i det nordiske miljømerket Svanen. Kravene i de to ordningene er i det vesentlige sammenfallende.  

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/330/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0330

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 30.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 201/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen