Miljømerkekriterier lyskilder

Kommisjonens vedtak av 6. juni 2011 om etablering av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til lyskilder ...

Commission Decision of 6 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for light sources ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge . Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er vedtatt i EU 6. juni 2011. Beslutningen er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 7. juni 2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet, som ble vedtatt av Kommisjonen 6. juni 2011, er en revisjon av tidligere kommisjonsvedtak 2002/747/EF for miljømerking av lyspærer. Det stilles krav til energieffektivitet og kvikksølvinnhold, foruten krav til emballasje og produktinformasjon til forbruker. Kravene til energiforbruk og til lysstyrke referer til Kommisjonens direktiv 98/11/EF vedrørende energieffektivitet av lyspærer, og bare lyspærer som tilfredsstiller de strengeste energikravene kan miljømerkes. 

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0331/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/0747/EF
Celexnr.: 32011D0331

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 29.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 201/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen