Miljømerkekriterier rengjøringsmidler

Kommisjonens vedtak av 28. juni 2011 om fastsettelse av kriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemidler for universalrengjøring og sanitærrengjøring...

Commission Decision of 28 June 2011 on establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to all-purpose cleaners and sanitary cleaners...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten. Beslutningen er vedtatt i EU 28. juni 2011 og er tatt inn i "Official Jorunal of the European Union" 29. juni 2011. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 26.oktober 2012.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet som ble vedtatt 28. juni 2011 representerer en revisjon av Kommisjonsvedtak 2005/344/EF. Produktgruppen omfatter vaskemidler til universalrengjøring, både produkter som fortynnes før bruk og produkter som ikke fortynnes (”sprayprodukter”), vaskemidler til vindusvask og vaskemidler til sanitærrengjøring på kjøkken eller bad. Nøkkelkriteriene omhandler i første rekke kjemikalienes giftighet og miljøfarlighet. Det settes krav til produktenes giftighet i vann, tensidenes nedbrytbarhet, innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, samt krav til parfyme- og fargestoffer. En vesentlig endring fra forrige versjon av kriteriene er at det ikke lenger stilles krav om at tensider (overflateaktive stoffer) skal være nedbrytbare under anaerobe forhold (i slam og sedimenter uten tilgang på oksygen). Det er i stedet stilt krav om at produktene kan inneholde en begrenset mengde tensider som ikke er anaerobt nedbrytbare. Det norske ansvarlige organet var kritiske til denne endringen, og ønsket fortsatt totalforbud mot slike tensider. 


Merknader


Hjemmel i EU-traktaten:

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.  Det er utarbeidet kriterier for vaskemidler for universalrengjøring og sanitærrengjøring også under den nordiske miljømerkeordningen. Valg av miljøindikatorer er sammenfallende, og kriteriene i de to ordningene avviker lite fra hverandre, med unntak av den nevnte endringen vedrørende ikke anaerobt nedbrytbare tensider.Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Miljø og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/383/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0383

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 01.07.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 201/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker