Plantevernmiddelrester fo (EU) nr 270/2012

Kommisjonsforordning (EU) nr. 270/2012 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av amidosulfuron, azoksystrobin, bentazon, biksafen, cyprokonazol, fluopyram, imazapik, malation, pro...

Commission Regulation (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron, azoxystrobin, bentazone, bixafen, cyproconazole, fluopyram, imazapic, malathion, pr...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for amidosulfuron, azoksystrobin, bentazon, biksafen, cyprokonazol, fluopyram, imazapik, malation, propikonazol og spinosad i eller på visse produkter. MRL for rester av amidosulfuron, azoksystrobin, biksafen, cyprokonazol, propikonazol og spinosad er endret fordi plantevernmidlene har blitt søkt om til bruk i nye kulturer.  MRL for rester av fluopyram og imazapik har tidligere ikke vært satt. MRL for flupyram er fastsatt for flere produkter og varierer fra produktgruppe til produktgruppe. Bakgrunnen er å unngå handelshindringer med USA. Dette stoffet skal revurderes innen mars 2013. MRL for imazapik er satt til 0,01 mg/kg for alle produktgrupper med unntak for sukkerrør. Bakgrunnen er å unngå handelshindringer med Costa Rica, Brasil og Guatemala. MRL for rester av malation i kamille er satt for å unngå handelshindringer med Egypt. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon "pesitcide residues" (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.  

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Rettsakten kan føre til økning i analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning spesielt for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •    ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.
    •    ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknaderRettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Plantevernmidlene amidosulfuron, azoksystrobin, bentazon, propikonazol og spinosad er tillatt brukt i Norge. Bruksområde og bruksbetingelsene er ikke endret i Norge for disse preparatene i forhold til endrede MRL-verdier. De andre plantevernmidlene er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med. EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL-verdier for enkeltprodukter. Disse MRL-verdiene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 270/2012
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32012R0270

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.03.2012
Frist returnering standardskjema: 10.05.2012
Dato returnert standardskjema: 11.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 207/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2012
Høringsfrist: 10.08.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker