Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regler for økologisk fôr

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 505/2012 av 14. juni 2012 om endring og retting av forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking med hensyn til økologisk produksjon, merking og kontroll...

Commission Implementing Regulation (EU) No 505/2012 of 14 June 2012 amending and correcting Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic productio...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.04.2012

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer regler for fôr i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking.

Rettsakten medfører følgende hovedendringer:

    A. Egenprodusert fôr   

 • Minimumskrav til egenprodusert fôr til drøvtyggere økes fra 50 til 60%. Fôret skal komme fra egen gård, eller hvis ikke mulig være produsert i samarbeid med andre økologiske gårder i samme region.
 • Innføring av minimumskrav til egenprodusert fôr til svin og fjørfe på 20%. Fôret skal komme fra egen gård, eller hvis ikke mulig være produsert i samme region i samarbeid med andre økologiske gårder eller fôrvirksomheter.
 • Vedrørende fôring av bier, blir teksten nå mer generell ut fra behov i forhold til å sikre overlevelse hos biene hensyntatt klimatiske forhold. Detaljert årstidsbegrensing for når tilleggsfôring er tillatt fjernes. 

   B. Bruk av visse produkter i fôret

 • Fiskemel fra bærekraftig fiskeri kan benyttes i fôr til enmagete dyr i samme utstrekning som i dag.
 • Åpner for bruk av inntil 1% konvensjonelt krydder, urter og melasse i fôret, forutsatt at økologisk vare ikke er tilgjengelig og kjemiske løsningsmiddel ikke er benyttet i framstillingsprosessen. Mengde beregnes årlig i prosent av tørrstoff av fôrets innhold av landbruksingredienser.
 • Natriumformiat godkjennes som konserveringsmiddel. Forøvrig fjernes gjeldende begrensning om værforbehold for bruk av de ulike konserveringsmidlene. 
 • Mindre endring i ordlyd i artikkel 25 om fôring av fisk. Det går nå tydeligere fram at alle vegetabilske råvarer i fiskefôr skal være økologiske.
 • Revidering av vedlegg V (fôrråvarer) og vedlegg VI (tilsetningsstoffer fôr). 

   C. Livkylling   

 •    Tidspunktet for krav om bruk av økologisk livkylling blir forlenget fra 31.12.2011 til 31.12.2014. Årsaken er at det foreløpig ikke er fastsatt detaljerte regler for denne produksjonen.

   D. Bruk av konvensjonelt proteinfôr til husdyr

 •    Siden det er manglende tilgang på økologiske proteinråvarer av nødvendig kvalitet, er det ved behov tillatt å bruke maksimum 5% konvensjonelle proteinråvarer til fjørfe og svin i ytterligere 3 år (t.o.m. 2014). Mengden beregnes årlig i prosent av tørrstoff av fôrets innhold av landbruksingredienser. Behovet skal dokumenteres.

   E. Merking av prosessert fôr

 • Prosessert fôr kan kun merkes med EU-logo dersom minst 95% av produktets tørrstoff består av økologiske landbruksingredienser. Det er videre krav om at alle ingredienser av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse er økologiske. Prosessert fôr som er produsert i henhold til det økologiske regelverket, kan imidlertid alternativt merkes som "kan benyttes i økologisk produksjon i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 og forordning (EF) nr. 889/2008.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten er en endringsforordning til regelverkspakken på økologiområdet basert på flere nye forordninger, og som det for tiden er en prosess for å innlemme i EØS-avtalen. Regelverkspakken vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet med en ny forskrift på økologiområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene.

Rettsakten omfatter flere viktige områder for fôrvirksomheter og økologiske husdyrprodusenter. En spesielt viktig sak er videre mulighet for bruk av fiskemel, som er en lokal og næringsmessig gunstig råvare. En godkjenning for bruk av konserveringsmidlet natriumformiat er også viktig for næringen, for blant annet å sikre grovfôr av nødvendig kvalitet. En videre åpning for bruk av en viss andel konvensjonelle proteinråvarer i ytterligere 3 år, innebærer også en enklere overgang for produsentene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Bruk av egenprodusert fôr er et grunnleggende økologisk prinsipp, og er et overordnet krav i henhold til rådsforordning (EF) nr. 834/2007. Dette er bakgrunnen for et strengere krav til egenprodusert fôr i denne rettsakten. På grunn av ulike klimatiske og strukturelle forhold i Europa, er det åpnet for bruk av fôr produsert av andre gårder og fôrvirksomheter i regionen. Dette er en nødvendig og hensiktsmessig tilpasning for norske forhold. Det er opp til hvert enkelt land å definere begrepet region, og dette er noe vi skal vurdere nærmere. Vi har allerede innhentet opplysninger fra næringen i forhold til dette, men ytterligere innspill forventer vi å få gjennom høringsrunden.

Muligheten for videre bruk av fiskemel i fôr til enmagete dyr har vært en veldig viktig sak for Norge, og vil gi et godt grunnlag for produksjon av økologisk fôr av nødvendig ernæringsmessig kvalitet framover. Åpning for bruk av en viss andel konvensjonelle proteinråvarer i ytterligere 3 år er også viktig for næringen, siden det er mangel på økologiske proteinråvarer i markedet i nødvendig mengde og kvalitet.

Nytt i regelverket er åpning for bruk av inntil 1% konvensjonelle småstoffer i fôret, som det i dag er manglende tilgang på i økologisk opprinnelse i markedet. Dette har derfor vært påpekt som et behov av næringen, og som vi har spilt inn i regelverksprosessen i EU. 

Konserveringsmidlet natriumformiat er nå godkjent å benytte. Siden aktuelle ensileringsmidler for gras inneholder dette midlet, er dette viktig for produksjon av grovfôr av optimal kvalitet i økologisk produksjon. Dette er spesielt viktig i Norge, hvor de klimatiske forholdene gjør det nødvendig å benytte konserveringsmiddel. Siden begrensningen i forhold til værforbehold fjernes generelt for konserveringsmidler, kan alle syrene i vedlegg VI benyttes ved behov til ulike bruksområder som ensileringsmidler til grovfôr, konservering av melk til lam/kalv, og som surhetsregulator i kraftfôr (f.eks. smågris). Dette er en fordel for næringen, og er i henhold til innspill som vi sendte i regelverksprosessen.

Vi vurderer begrensningen på bruk av EU logo på fôr som mindre viktig, i og med at prosesserte og pakkede matprodukter kan merkes med EU logo. Dette vurderes som spesielt viktig for eksport av fiskeriprodukter. Siden EU-logo ikke kan benyttes på fôrblandinger som inneholder ikke-økologiske ingredienser som fiskemel, kan ikke fiskefôr med fiskemel merkes med EU logo. Vi har fått innspill fra en fiskefôrprodusent i Norge om at eksport av fiskefôr kan være interessant i framtiden.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 505/2012
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32012R0505

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2012
Frist returnering standardskjema: 31.07.2012
Dato returnert standardskjema: 31.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.09.2012
Høringsfrist: 20.12.2012
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen