SEPA End-date

Europaparlaments- og rådsforordning 260/2012 av 14.03.2012 som fastsetter teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro og som endrer forordning (EF) nr. 924/2009...

REGULATION (EU) No 260/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 14 March 2012establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro and amending Regulation (EC) No 924/2009...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.04.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XII. Fri bevegelighet for kapital

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordning 260/2012 ble publisert i EU-tidende 30. mars 2012 og trådte i kraft i EU 31. mars 2012.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning 86/2013, med forbehold om Stortingets samtykke.

Forordningene er gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon, jf. finansavtaleloven § 9.

Sammendrag av innhold

Forordning 260/2012 omfatter betalingstjenestene direkte debitering og kredittoverføringer i euro. Andre betalingstjenester, herunder korttransaksjoner og overføringer i andre valutaer enn euro, omfattes ikke av forordningens virkeområde.

Forordningen fastsetter tekniske krav for kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, samt sluttdato for når overgangen til SEPA (Single Euro Payment Area) skal være sluttført for henholdsvis kredittoverføringer og direkte debiteringer. I henhold til forordningen skal overgangen til SEPA være sluttført senest 1. februar 2014.

Forordningen inneholder også et forbud mot «mulitlateral interchange fee» (MIF) for direkte debiteringer. Dette forbudet gjelder fra 1. november 2012 for grenseoverskridende betalinger, og fra 1. februar 2017 for innenlandske betalinger.

Vurdering

Forordningen får ikke direkte betydning for norsk nasjonal betalingsformidling, ettersom forordningen kun gjelder overføringer i euro.

Forordningen vil ikke ha vesentlige økonomiske eller regulatoriske konsekvenser for norske tjenesteleverandører eller norsk lovverk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)775
Rettsaktnr.: 260/2012
Basis rettsaktnr.: 924/2009
Celexnr.: 32012R0260

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.03.2012
Frist returnering standardskjema: 11.05.2012
Dato returnert standardskjema: 14.05.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 086/2013
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.08.2013
Høringsfrist: 30.09.2013
Frist for gjennomføring: 03.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.08.2014

Lenker