Tilsetningsstoffer spesifikasjoner

Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008...

Commission Regulation (EU) No 231/2012 of 9 March 2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 16. mars 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omfatter fastsettelse av spesifikasjoner (blant annet opprinnelse, renhetskriterier og annen nødvendig informasjon) for de godkjente tilsetningsstoffene oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. Enn videre reviderer, opphever og erstatter rettsakten de gjeldende bestemmelsene om dette i direktivene 2008/84/EF, 2008/60/EF og 2009/10/EF – alle med tilhørende endringsdirektiver. Det følger av forordningens artikkel 1 at spesifikasjonene angår tilsetningsstoffene, inkludert fargestoffer og søtstoffer som er listet opp i unionslistene i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. De konkrete spesifikasjonene for godkjente tilsetningsstoffer er av svært teknisk og detaljert art, og vil derfor ikke bli omtalt nærmere i denne sammenheng. Forordningen skal etter artikkel 4 første og annet ledd tre i kraft 20 dager etter at den er publisert i Official Journal og skal gjelde fra 1. desember 2012. Spesifikasjonene for E 960 (steviol glycosides) og E 1205 (basic methacrylate copolymer) skal imidlertid gjelde allerede fra det tidspunktet som forordningen trer i kraft, ettersom dette dreier seg om nye tilsetningsstoffer som ennå ikke har fått etablert spesifikasjoner i de ”gamle” direktivene om dette. Det fremgår av overgangsbestemmelsen i artikkel 3 at næringsmidler, som inneholder tilsetningsstoffer som er lovlig omsatt før 1. desember 2012, men som ikke er i samsvar med bestemmelsene om spesifikasjoner i denne forordningen, kan omsettes til lagerbeholdningene er tomme. Videre fremgår det av forordningens artikkel 2 at de ”gamle” bestemmelsene om spesifikasjoner for godkjente tilsetningsstoffer i direktivene 2008/84/EF, 2008/60/EF og 2009/10/EF, alle med tilhørende endringsdirektiver, oppheves fra 1. desember 2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten medfører regeltekniske forenklinger og en ytterligere harmonisering av rettsområdet på unionsnivå, noe som må antas å ha en overvekt av positive administrative, økonomiske og andre konsekvenser for virksomhetene, myndighetene og samfunnet for øvrig.


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Rettsakten har vært på høring, og ingen høringsinstanser hadde merknader.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 231/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R0231

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.03.2012
Frist returnering standardskjema: 16.04.2012
Dato returnert standardskjema: 11.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 207/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.10.2011
Høringsfrist: 09.12.2011
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker