Uønskede stoff i fôr og mat

Kommisjonsanbefaling 2012/154/EU av 15. mars 2012 om kontroll med forekomsten av ergot-alkaloider i fôr og næringsmidler...

Commission Recommendation 2012/154/EU on the monitoring of the precence of ergot alcaloids in feed and food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôr setter også grenser for tillatt innhold av rye ergot = mjøldrøye i fôrvarer. Den er 1 000 mg/kg korn. Mjøldrøye forårsakes av ulike stammer av soppen Claviceps og forekommer som grå sklerotier (utvekster) i akset på korn eller andre grasarter. Sklerotiene inneholder visse alkaloider, som er mer eller mindre toksiske. Typer og mengder av toksinene avhenger av soppstamme, vertsplante og voksested. Omfanget av sklerotier kan bestemmes fysisk ved å se på akset til plantene, men siden de har ulik vekt og størrelse, er det vanskelig å kvantifisere forekomsten, og det sier ikke noe om toksisitet. Når korn er prosessert, kan en ikke fysisk oppdage sklerotiene. Ved kjemiske analyser kan imidlertid de ulike toksinene påvises og omfanget bestemmes. Det er foreløpig få data for innhold av de ulike toksinene som skyldes mjøldrøye i korn til mat og fôr og i grasfrø.

Medlemsstatene oppfordres til å involvere fôrindustrien i å registrere forekomsten av visse ergot alkaloider i korn til mat og fôr, i fôrblandinger og i beite til husdyr. Prøvene skal analyseres for følgende seks ergot-alkaloider: Ergocristin/ergocristinin, ergotamin/ ergotaminin, ergocryptin/ergocryptinin, ergometrin/ergotmetrinin, ergosin/ergosinin og ergocornin/ergocorninin, som er de dominerende i korn. Så langt som mulig bør også forekomsten av sklerotier i prøvene registreres, for eventuelt å finne en sammenheng mellom omfanget av sklerotir og innhold av det enkelte ergot-alkaloidet.

Analyseresultatene skal meldes til EFSAs database på vanlig måte.

Merknader 

Rettsakten krever ingen endring i forskrifter på fôrområdet. Den vil imidlertid bli gjort kjent for fôrindustrien og internt i Mattilsynet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Komisjonsanbefalingen medfører i første rekke en kartlegging, der både fôrindustrien og Mattilsynet berøres. Arbeidsforbruk til prøveuttak og analysekostnader for prøvene vil for begge parter avhenge av antall prøver som tas ut. Siden vi bare kan oppfordre fôrvirksomhetene til å følge anbefalingen, er det vanskelig å tallfeste kostnadene deres. Mattilsynet vil gjøre mindre endringer i overvåkings- og kontrollprogrammet for årets korn, for å fange opp mjøldrøyeforekomst og analysere noen prøver for ergot-alkaloider. Dette finansieres av midler til det nevnte programmet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Anbefalinger fra Kommisjonen tas ikke inn i våre forskrifter, men vil bli gjort kjent bl a via Mattilsynets hjemmesider.

Mjøldrøye forekommer i blant i norsk korn, og det er aktuelt for oss å delta i registreringsarbeidet. For 2012 er det ikke satt av midler fra Mattilsynets side til slike analyser, men ved en tilpasning av overvåkings- og kontrollprogrammet for årets korn, kan noen prøver analyseres for ergot-alkaloider også. Mattilsynet vil også oppfordre fôrindustrien til å ta noen prøver i år, da mjølddrøye forekommer på kornet utover ettersommeren/høsten. På forhånd vil de informeres om hensikten og gjennomføringen.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg II kapittel XII EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/154/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012H0154

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2012
Frist returnering standardskjema: 09.04.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker