Biocider/flufenoxuron/8

Kommisjonsdirektiv 2012/20/EU av 6. juli 2012 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av flufenoxuron som et aktivt stoff for produkttype 8 i vedlegg I...

Commission Directive 2012/20/EU of 6 July 2012 amending Directive 98/8/EC to include flufenoxuron as an active substance for product-type 8 in annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.08.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2012/20/EU ble vedtatt 6. juli 2012.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Direktiv 2012/20/EU ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 66/2013 av 3. mai 2013.

Beskrivelse

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF biociddirektivet innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet. Ved direktiv 2012/20/EU inkluderes flufenoxuron som et aktivt stoffi vedlegg I til biociddirektivet og kan benyttes i produkttype 8. Produkttype 8 er treimpregneringsmidler. Dette omfatter produkter som brukes til å beskytte treverk, fra tømmer sages opp til treverk på sagbruk og videre bruk av treverket ved å bekjempe organismer som ødelegger eller skader treverk. Flufenoxuron er persistent, potensielt bioakkumulerende og toksisk så vel som svært persistent og svært potensielt bioakkumulerende ifølge vedlegg III til REACH-regelverket. På grunn av disse egenskapene ved flufenoxuron oppføres stoffet i vedlegg I til biociddirektivet kun for 3 år. Før eventuell forlengelse av oppføringen skal en komparativ risikovurdering gjennomføres. Flufenoxuron skal ikke benyttes i treimpregneringsprodukter brukt på trematerialer for bruk i bygninger som skal huse dyr eller treverk som kan komme i kontakt med mat eller fôr.

Medlemsstatene er pålagt å sikre at godkjenninger av produkter som inneholder stoffet flufenoxuron gis med følgende strenge, spesifikke betingelser:
    •    produkter kan kun benyttes til behandling av tre til bruk innendørs
    •    for produkter som er godkjent til industriell eller profesjonell bruk skal det fastsettes sikre arbeidsprosedyrer. Det skal benyttes egnet verneutstyr hvis det ikke i søknaden dokumenteres tilstrekkelige risikoreduserende tiltak uten bruk av verneutstyr.
    •    det skal iverksettes tiltak for å beskytte jord og vannområder. For godkjente produkter skal det fremgå av etiketter og eventuelle sikkerhetsdatablad at nylig behandlet tre skal tildekkes ved lagring og lagres på et ugjennomtrengelig underlag for å hindre avrenning til jord og vann. Eventuell avrenning fra bruk av produkter skal samles til gjenbruk eller destrueres.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten; Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser; Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 ved EØS-komitébeslutning nr. 32/2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.
Gjennom bestemmelser i direktiv 2012/20/EU inkluderes flufenoxuron som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Gjennomføring av direktiv 2012/20/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser; Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiver vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning, kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF). Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiv gir samtidig et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i produkter omfattet av produkttype 8, dvs trebeskyttelsesmidler.

Gruppe 2; Direktiv 2012/20/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Direktiv 2012/20/EU er en oppfølging av bestemmelser i hoveddirektivet - direktiv 98/8/EF. Direktiv 98/8/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (biocidforskriften). Det er viktig at Norge får tilsvarende oppdatert regelverk på området som resten av EØS-området. Et aktivt stoff (biocid) kan kun inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet. En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en gitt type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Berørt norsk industri gis tilsvarende rammebetingelser som europeisk industri. For norske myndigheter er det sentralt i forhold til håndhevelse av biocidforskriften å ha et oppdatert regelverk på området.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0020/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32012L0020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.07.2012
Frist returnering standardskjema: 20.08.2012
Dato returnert standardskjema: 19.09.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 066/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen